ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Os Trigonum Syndrome: Two Case Reports Focusing On Possible Risk Factors
Senem Şaş, Hatice Rana Erdem, Figen Tuncay, Turgut Tursem Tokmak

Senem Şaş, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kervansaray. 2019 Cad. No.1 Kırşehir, Türkiye

Email: senemsas@gmail.com

ABSTRACT

An accessory bone, Os trigonum is placed at the poste­rior of talus. Os trigonum occurs as ossification center be­tween 7-13 years at the posterior of talus and combines with talus within a year. However, this combination does not occur in 7 % of population that results in Os trigonum syndrome. Os trigonum syndrome is a clinic disorders that can cause posterior foot pain. This bone causes back foot pain as a result of compression between talus and calcaneus. These symptoms are seen as a result of re­petitive strain or traumas that are frequently seen in balle­rinas and soccer players with the force of ankle to plantar flexion. People with Os trigonum are generally stated to be asymptomatic, however due to additional risk factors that cause posterior foot pain such as overuse or occupa­tional one can call this syndrome to be symptomatic. In this study two different cases with symptomatic Os trigo­num are reported one due to wearing of high heel shoes and other due to occupational overuse (farming).

In this report we present two cases of an 18 years and a 65 years old who have back foot pain and diagnosed with os trigonum syndrome with the review of current lit­erature.

Key words: Talus, ankle joint, os trigonum, foot pain

Os Trigonum Sendromu: Muhtemel Risk Faktörlerine Odaklanan İki Olgu Sunumu

ÖZET

Os trigonum talusun posteriorunda yer alan bir aksesuar kemiktir. Bu kemik, talusun posteriorunda 7-13 yaşlarında ossifikasyon merkezi olarak oluşur ve bir yıl içinde talusla birleşmesi beklenir. Fakat bu birleşme toplumun % 7’sin­de gerçekleşmeyerek Os trigonum sendromuna sebep olur. Os trigonum sendromu, Os trigonumun talus ile kal­kaneus arasında sıkışması ile arka ayak ağrısına neden olan klinik bozukluklardan biridir. Bu sendrom balerin veya futbolcularda daha sıklıkla görülür. Ayak bileğinin plantar fleksiyonda tekrarlayan zorlanması veya travma sonu­cu semptomlar görülür. Os trigonum’lu kişiler genellikle asemptomatiktirler. Ayak arkasında sıkışmaya yol açan risk faktörlerinin (aşırı kullanım, mesleki gibi) eklenmesi ile semptomatik hale gelirler. Yazıda topuklu ayakkabı giyme (ayak arkasında sıkışma) ve mesleki aşırı kullanım (çiftçilik) gibi Os trigonum’lu kişileri semptomatik hale geti­ren (Os trigonum sendromu) iki örnek bulunmaktadır.

Bu yazıda polikliniğimize başvuran os trigonum sendromu tanısı alan ve arka ayak ağrısı olan 18 ve 65 yaşında iki olgu, güncel literatür eşliğinde sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Aşık kemiği, ayak bileği eklemi, os trigonum, ayak ağrısı

Dicle Med J  2016;43(3):468-471

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.03.0714

Cilt 43, Sayı 3 (2016)