ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Clinical and Radiological Evaluation of Children with Subacute Sclerosan Panencephalitis
Ahmet İrdem, Sultan Ecer, M. Nuri Özbek, Hatice Öztürkmen Akay, Celal Devecioglu

Dicle Üniversitesi Tıp Fak.Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Klinigi

A total of 65 children with Subacute Sclerosing Panencephalitis (SSPE) who admitted to our clinic between September 1998 and December 2002 were retrospectively evaluated in terms of clinical and radiological findings. The most common symptoms and findings at admission were myoklonia (31 patients, 47 %), behaveral changes (18 patients, 27.7 %) and convulsion (8 patients, 12 %). There was a trauma history initiating symptoms in 14 patients (21.5 %). Neurological symptoms presented significantly earlier in patients who had measles before 2 years of age compared to others (p< 0.05). There was no correlation between latent period and age at the time of meales (p>0.05). The clinical stage of the patients at admission was determined based on Risk ve Haddad classification. The most frequent stage was IIA (21 patients, 32.2%), IIC (17patients, 26.2%) and IIB (16 patients, 24.6%). At the follow-up period, 46 (71%) patients was depended to bed. The mean time interval between SSPE initiation age and bed dependency was 4.68 ± 4.05 months (1-17 months).Of the 31 patients who underwent cranial magnetic rezonans imaging (MRI), 15 patients (48.38%) had pathological findings, the most frequent findings were cortical ve subcortical lesions. Of the 24 patients who underwent cranial tomographi, 22 (91.6%) were normal. Of the remaining two, one had atrophy and the other had increase in contrast. All of the patients underwent rutine EEG test. Fifty-four (83.1%) of these had periodic complex high slow wave activity.The clinical findings and Electro Encephalographi results are important parameters in the diagnosis of SSPE. Cranial tomographi is not useful in the diagnosis of SSPE. However, cranial MRI findings is pathologic only in the half of the patients.

Subakut Sklerozan Panensefalit Hastalarının Klinik ve Görüntüleme Özellikleri

Eylül 1998-Aralık 2002 tarihleri arasında klinigimize subakut sklerozan panensefalit (SSPE) tanısıyla basvuran 65 hastanın klinik ve radyolojik bulguları retrospektif olarak degerlendirildi.En sık basvuru sikayetleri 31 hastada (%47) myokloni/ bas düsmesi, 18 hastada (%27.7) davranıs degisiklikleri ve 8 hastada (%12) konvülziyondu. Hastaların 14 (% 21.5)’ünde semptomları baslatan travma öyküsü vardı. ki yasın altında kızamık geçirenlerde nörolojik semptomların anlamlı olarak daha erken ortaya çıktıgı görüldü (p< 0.05). Latent periyodun ise kızamık yası ile iliskisi saptanmadı (p>0.05). Hastaların basvuru anındaki klinik evreleri Risk ve Haddad klasifikasyonuna göre yapıldı. En sık IIA (21 olgu, % 32.3), IIC (17 olgu, %26.2) ve IIB (16 olgu, % 24.6) bulundu. Takiplerde 46 hastanın (%71) yataga bagımlı hale geldigi saptandı. SSPE baslangıç yası ile yataga baglanma arasında geçen ortalama süre 4.68 ± 4.05 ay (1-17 ay) idi. Kraniyal magnetik rezonans (MR) görüntülemesi yapılan 31 hastanın 15’inde (%48.38) patolojik bulgu saptandı. En sık kortikal ve subkortikal bölge lezyonları görüldü. Kraniyal bilgisayarlı tomografi 24 hastaya çekildi. 22’sinde (%91.6) normal bulundu. Diger iki hastanın birinde atrofi, digerinde ise kontrastlanma artısı vardı. Hastaların hepsine çekilen rutin EEG’lerin 54’ünde (%83.1) periyodik kompleks yüksek yavas dalga aktivitesi vardı. Subakut sklerozan panensefalit tanısında, klinik bulgular ve EEG önemlidir. Kranial bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemi, SSPE olgularının tanısında faydasızdır. Kranial MR görüntüleme yöntemi ise ancak bu olguların yarısında patolojik bulgu verir.

Cilt 31, Sayı 1 (2004)