ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Surgical Success Rates for Horizontal Concomitant Deviations According to the Type and Degree of Deviation
Sevin Söker Çakmak, Kaan Ünlü, hsan Çaça, Yıldırım Bayezıt Sakalar

We evaluated the correlation with success rates and deviation type and degree in horizontal concomitant deviations. 104 horizontal concomitan strabismus cases who were operated in our clinic between January 1994 – December 2000 were included in the study. 56 cases undergone recession-resection procedure in the same eye 19 cases twomuscle recession and one muscle resection, 20 cases two muscle recession, 9 cases only one muscle recession. 10 ± prism diopter deviation in postoperative sixth month examination was accepted as surgical success. Surgical success rate was 90% and 89.3% in the cases with deviation angle of 15-30 and 31-50 prism diopter respectively. Success rate was 78.9% if the angle was more than 50 prism diopter. According to strabismus type when surgical success rate examined; in alternan esotropia 88.33%, in alternan exotropia 84.6%, in monocular esotropia 88% and in monocular exotropia 83.3% success was fixed. Statistically significant difference was not found between strabismus type and surgical success rate. The binocular vision gaining rate was found as 51.8% after the treatment of cases. In strabismus surgery, preoperative deviation angle was found to be an effective factor on the success rate.

Horizontal Konkomitan Sasılıklarda Cerrahi Basarının Sasılık Tipi ve Derecesi ile liskisi

Horizontal konkomitan sasılıklarda cerrahi tedavi sonuçlarımızın sasılık tipi ve derecesi ile iliskisini degerlendirmek amaçlandı. Ocak 1994 – Aralık 2000 tarihleri arasında klinigimizde cerrahi olarak tedavi edilen 104 horizontal konkomitan sasılıklı olgu çalısma kapsamına alındı. 56 olguya bir kasa geriletme- bir kasa rezeksiyon, 19 olguya iki kas geriletme bir kas rezeksiyon, 20 olguya iki kas geriletme, 9 olguya da sadece tek kas geriletme uygulandı. Postoperatif altıncı ayda ± 10 prizm dioptri kayma açısı basarı olarak kabul edildi. Cerrahi basarı oranları, preoperatif kayma açısı 15-30 prizm dioptri olan olgularda %90, 31-50 prizm dioptri olan olgularda %89.3, 50 prizm dioptrinin üzerinde ise %78.9 olarak saptandı. Sasılık tipine göre cerrahi basarı oranları incelendiginde; alternan ezotropyada %88.3, alternan ekzotropyada %84.6, monooküler  ezotropyada %88 ve monooküler ekzotropyada %83.3 basarı tespit edildi.Sasılık tipi ile cerrahi basarı oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Olguların tedavi sonrası binoküler görme kazanım oranı % 51.8 olarak bulundu.Sasılık cerrahisinde basarı üzerindeki en etkili faktörlerden birisinin ameliyat öncesi kayma açısının derecesi oldugu saptandı.

Cilt 31, Sayı 1 (2004)