ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Biochemical Features of Nonalcholic Hepatosteatosis
Kadim Bayan, Ramazan Danıs, Abdullah Altıntas, S. Ugur Keklikçi

Genç Devlet Hastanesi ç Hast.Klinigi / Bingöl

In this study we investigated the biochemical features of patients with NASH in Southestern Anatolia. One hundered and two patients were included in the study (mean age 42.1; 52 (51%) female, 50 (49%) male). Fifty six patients were overweight, 27 were obese and 2 were morbid obese. Out of 102 patients 34 were in steatohepatitis group. Median AST level was 34.6 U/L and ALT was 51.9 U/L. Tehre was diabetes mellitus in 15 patients. Obesity, hyperlipidemia and diabetes mellituswere important risk factors for NASH in our region. Steatohepatitis was more comman in male group. In conclusion patients with hepatosteatosis must be evaluated with respect to steatohepatitis and, if necessary, must be treated.

Nonalkolik Hepatosteatozun Biyokimyasal Özellikleri

Bu çalısmada Güneydogu Anadolu Bölgesindesi’ndeki Non-alkolik karaciger yaglanması olgularının biyokimyasal özelliklerini arastırdık. Çalısmamızda 102 hastanın ortalama yası 42.1 bulundu. Hastaların 52’si kadın (%51), 50’si erkek (%49) idi. 56’sında asırı kilo (%54.9) 27’sinde obezite (%26.4) 2 vakada (%1.9) morbit obezite mevcuttu. Yüz iki hastanın 34’ünde steatohepatit tespit edildi. Hastaların ortalama AST düzeyi 34.6 U/L, ortalama ALT düzeyi 51.9 U/L idi. Diabetes mellituslu toplam 15 hasta mevcuttu. Bölgemiz için obezite, hiperlipidemi ve diabetes mellitus nonalkolik karaciger yaglanması için önemli risk faktörleridir. Erkeklerde steatohepatit daha sık görülmektedir. Sonuç olarak hepatosteatozlu hastaların steatohepatitis varlıgı bakımından takibi ve endikeyse tedavisi gerekmektedir.

Cilt 31, Sayı 1 (2004)