ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Ross Operasyonu
Bedri Aldudak, Cahide Tursun Aldudak, Monika Lüdemann

Both congenital and acquired aortic valve defects represent an important group of diseases in pediatric patients. Since the defects –in form of stenosis, insufficiency or mixed- may finally cause a loss of ventricular function and mean a big load for the heart muscle, an interventional or surgical therapy is required. Although there are various alternatives of treatment, none of these is really satisfactory. The balloon valvuloplasty which is especially performed on patients with aortic stenosis does not seem to be a lasting solution. Also the replacement of homografts and mechanical valves in aortic position has not been as successful. Particularly problems like several re-operations, thromboembolic complications, frequent endocarditis, the need of anticoagulants and their risk of bleeding have forced us to search for new ways of therapy. In this respect the Ross procedure is the best option for pediatric patients. 

Ross Operasyonu

Gerek konjenital gerek akkiz olsun aort kapağı hastalıkları pediatrik yaş grubunda önemli bir yer tutar. Gerek darlık veya yetmezlik şeklinde gerekse de mikst tipte olsun hastalık sol ventrikülde fonksiyon kaybına yol açtığından nihayetinde girişimsel veya cerrahi bir girişimi gerekli kılmaktadır. Tedavi de birçok yaklaşım varolmakla birlikte hiçbiri tatmin edici değildir. Özellikle darlığı olan hastalarda uygulanan balon valvuloplasti kalıcı sonuçlar sağlamamaktadır. Aynı şekilde aortik pozisyona homograft veya mekanik kapak yerleştirilmesi de sonuçları itibarıyla başarılı sayılmaz. Özellikle tekrarlayan operasyon ihtiyacı, tromboembolik hadiseler, sık endokardit, devamlı oral antikoagülan kullanımı ve buna bağlı kanama riski tedavi için başka yollar aramaya zorlamaktadır. Bu açıdan Ross prosedürü pediatrik hastalar için uygun uygulamadır. 

Cilt 31, Sayı 3 (2004)