ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Invasive Pulmonary Aspergillosis in a Patient with Acute Lymphoblastic Leukemia
Orhan Ayyıldız, Abdurrahman Işıkdoğan, Murat Çelik, Abdullah Altıntaş, Salih Hoşoğlu

Fungal infections are common and life-threatening among immunosupressive patients. Invasive pulmonar aspergilloz (IPA) generally occurs when Aspergillus inhaled, but rarely with the hematogen spread of dermal or gastrointestinal Aspergillus. We present here, IPA in a 58 year-old male patient with acute lymphoblastic leukemia (ALL). He was admitted to our clinic with fatigue, weakness, pansitopenia, and with petechia. Supportive treatment, vincristine and prednisone was initiated. Chest roentgenogram was normal. Dyspnea and fever (39.5’C) were seen after 1 month of therapy. Thorax high resolution computerized tomography was obtained and cavitary lesion was seen in the left upper-anterior segment of lung. Sputum and blood culture were negative. In spite of the empiric use of Meropenem 3 gr/d, Vancomycin 2 gr/d and fluconazole 200 mg/d, fever was not turned to normal and clinical symptoms were not healed. On the fifth days of therapy amphotericin-B was initiated and the other antibiotics were stopped after 3 days. General symptoms were healed on the 8th days. Radiologic findings were improved partially after 20 days. The patient clinically is well and remains in remission and radiologic findings were turn to near normal after 10 months of treatment. We aimed to emphasis about treatment of empirical Amphotericin-B in critically ill patient with ALL. 

İnvazif Pulmoner Aspergilloz Gelişen Bir Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu

İmmün süpressif hastalarda fungal enfeksiyonlar sık gözlenir ve yaşamı tehdit eden bir klinik izlerler. İnvazif Pulmoner Aspergilloz (İPA) genellikle Aspergillusun inhalasyon yoluyla alınmasıyla gelişirsede bazen gastrointestinal veya cilt kökenli Aspergillusların hematojen yayılımıyla da gelişebilir. Burada İPA gelişen 58 yaşında erkek akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastası sunulmaktadır. Hasta genel durum bozukluğu, pansitopeni ve buna ait halsizlik, çabuk yorulma ve ciltte peteşilerle başvurdu. Hastaya destek tedavisi ile birlikte vincristin ve prednison tedavisi başlandı. Akciğer x-ray grafisi normaldi. 1 aylık tedaviden sonra 39.5 °C yi bulan yüksek ateş ve nefes darlığı semptomu gelişen hastaya tekrar akciğer grafisi ve yüksek rezolüsyonlu komputerize tomografi çekildi. Sol akciğer üst lob anterior segmentte 5.5 x 4 cm boyutunda kaviter lezyon içinde yumuşak doku dansitesi ve çevresinde genişlemiş lezyonlar, buzlu cam görünüm alanları ve plevraya doğru uzanan bantlar izlenmekteydi. Balgam ve kan kültürlerinde üreme olmadı. Hastaya 5 gün süreyle ampirik Meronem 3 gr/gün, Vancomisin 2 gr/gün ve oral flukonazol 200 mg/gün verilmesine rağmen ateşi düşmeyince klinik ve radyolojik bulgularla İPA düşünülerek Liposomal Amfoterisin B 3 mg/kg/gün başlandı. Amfoterisin B tedavisinin 3. gününde ateşi düşen hastanın diğer antibiyoterapileri kesildi, genel durumu 8.günde yavaş yavaş düzelmeye başladı. Tedavinin 20. gününde çekilen x-ray grafide lezyonun sınırlanmaya ve çapında küçülme olmaya başladığı gözlendi. 4 ay sonra bugün itibarıyle genel durumu iyi, hastalığı remisyonda olan hastaya çekilen grafide lezyonda belirgin bir gerileme olduğu gözlendi. Bu olguyu sunmamızdaki amaç genel durumu bozuk invazif girişimlerin zor olduğu, klinik bulgularla İPA düşünülen ve ampirik Amfoterisin B tedavisine yanıt veren bir ALL olgusuna dikkat çekmektir. 

Cilt 31, Sayı 3 (2004)