ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effect of Smoking, Gender and Living the City on the Blood Lead Levels in Healthy Individuals
smail Hamdi Kara

It was aimed to determine the effect of smoking, gender and living the city on the blood lead levels (BLL) in the healthy individuals. This descriptive study included 21 healthy subjects (12 male and 9 female). The BLL were analyzed by age, gender, settlement and smoking status. BLL were measured by Atomic Absorption Spectrophotometer (Unicam 929). SPSS/PC 10.0 program were used for statistical analyses. Subjects were ranged between 21-70 years with a mean±SEM of 44.1±3.8 years. mean blood lead in Healthy subjects is 27.8±3.9 µg/dl. A non-negligible percentage of the healthy population (66.7%) had values over 20 micrograms/dl, the threshold for risk in occupational exposure, and 23.8% over 45 micrograms/dl which reflects lead intoxication required emergency medical treatment. In healthy subjects, the difference was determined between BLL regarding to settlement in the city (32.9±4.4 µg/dl) and rural region (15.2±5.3 µg/dl) (p<0.05). BLL of the men have been found higher than those of women, however, there have not determined statistically difference (p>0.05). As a result of our study, it was determined that smoking and the living the city significantly increased the BLL in healthy individuals. Especially, heavy smoking significantly affected the BLL. 

Sağlıklı Bireylerde Sigara İçiciliği, Cinsiyet ve Şehirde Yaşamanın Kan Kurşun Düzeylerine Etkisi

Sigara içiciliğinin, cinsiyet ve yerleşim yerinin, sağlıklı bireylerde kan kurşun düzeyleri (KKD) üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada, 12’si erkek, 9’u kadın, 21 sağlıklı birey çalışma kapsamına alındı. Olguların, yaş, cins, yerleşim yeri ve sigara alışkanlığına göre KKD incelendi. KKD Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (Unicam 929) ile bakıldı. İstatistiksel analizler SPSS 10.0 PC bilgisayar programında yapıldı. Bireylerin, yaşları 21-70 arasında değişmekte olup, ortalama yaşları 44.1±3.8 yıldır. Sağlıklı bireylerin ortalama KKD 27.8±3.9 µg/dl’dir. Acil medikal tedavi gerektiren kurşun intoksikasyonunu yansıtan 45 µg/dl’den yüksek değerler sağlıklı bireylerin küçümsenmeyecek bir yüzdesinde, %23.8’inde saptanırken; mesleksel ve çevresel risk için eşik değer olan 20 µg/dl’den yüksek değerler ise %66.7 oranında bulundu. Sağlıklı bireylerde şehir (32.9±4.4 µg/dl) ve kırsalda (15.2±5.3 µg/dl) yaşama ile KKD arasında belirgin farklılık saptanmıştır (p<0.05). Erkeklerde KKD, kadınlardan daha yüksek bulunmuş, fakat aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, sağlıklı bireylerde KKD’yi sigara içimi ve şehirde yaşama önemli düzeyde etkilemekteydi. Özellikle, ağır sigara içiciliği KKD’yi aşikar olarak etkilemektedir. 

Cilt 31, Sayı 3 (2004)