ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The comparison of patients who admitted to psychiatry and rehabilitation clinic in terms of traditional help-seeking behavior
Aziz Yaşan, Faruk Gürgen

In order to determine the reason for that, in terms of traditional help-seeking behavior, we compared the patients who admitted to our psychiatric clinic to patients who admitted to rehabilitation clinic which, in our opinion, has similar patterns of disease because of the chronic and long-term treatment. We compared those patients who accepted to involve our study from psychiatry as well as rehabilitation clinic. X2 and student-t test were used for statistical analyzes. P<0.05 was accepted as significant. We found that traditional help-seeking behavior rate was 57% for psychiatry clinic and 15% for rehabilitation clinic (p<0.01). The most common admission place for traditional help-seeking behavior was the religious area, the most frequent diagnosis was jinn possession, and the most common treatment advised was amulet. The rate of traditional help-seeking behavior is high in psychiatric patients. Traditional help-seeking behavior may cause stopping the psychiatric therapy and may cause a delay in admitting psychiatric clinic. In psychiatric patients, it is insufficient to relate the traditional help-seeking behavior to duration of disease, educational status, insufficient information that the patients have about their disease or response to treatment.

Psikiyatri ve Fizik Tedavi Polikliniklerine Başvuran Hastaların Geleneksel Yardım Arama Davranışının Karşılaştırılması

Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların geleneksel yardım arama davranışlarını, kronik hastalık süreci, tedavi süresinin uzunluğu ve remisyon oranı gibi özelikleri bakımından benzerlik gösterdiğini düşündüğümüz fizik tedavi hastalarıyla karşılaştırdık. Psikiyatri ve fizik tedavi polikliniklerine başvuran hastalardan çalışmamıza katılmayı kabul eden hastalar denek olarak seçildi. Verilerin istatistiksel analizi için X2 ve student-t testi kullanıldı. P< 0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Geleneksel yardım arama davranışları oranı psikiyatri polikliniğine başvuranlarda % 57, fizik tedavi polikliniğine başvuranlarda %15 olarak tespit ettik (p<0.01). En sık başvuru dini motif taşıyan mekan ve şahıslara, en sık söylenen hastalık nedeni, cin çarpması, en sık önerilen ise muska olduğunu saptadık. Geleneksel yardım arama davranışı psikiyatrik  problemi olan olgularda sıktır. Bu başvurular bazen tedavi sürecini kesintiye uğratabilmekte, psikiyatri birimlerine ulaşımı geciktirebilmektedir. Psikiyatri hastalarındaki geleneksel yardım arama davranışı, sadece hastalığın süresi, eğitim durumu, hastalığı hakkında yetersiz bilgi ve tedaviye cevap gibi nedenlerle açıklamak yetmemektedir.

Cilt 31, Sayı 3 (2004)