ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Bone Mineral Metabolism in Chronic Liver Diseases
Sultan Ecer, Bünyamin Dikici, Kenan Haspolat

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. / Diyarbakır Email: secer@dicle.edu.tr

Fifty-five patients with chronic liver disease and fifty-eight control group patients who ages change 5 between16 were analyzed for evaluation of bone mineral metabolism marker in the department of pediatric gastroenterology.There was no statistical significance amongparameters of age, urine calcium, urine creatinin, urine protein, urine calcium/creatinin rate, serum calcium, osteocalsin and alkaline phosphatase levels (p>0.05). There was statistically significant result between parathyroid hormone and β-crosslaps levels between patients group and control group (p<0.05). β-crosslaps and urine calcium result showed very low positive correlation (r=0.289, p=0.44); also weak positive correlation between phosphatase levels and urine calcium were (r=0.353, p=0.010), and between osteocalsin and β-crosslaps with weak positive correlation  (r =0.393, p=0.005). As a conclusion of this study; in pediatric age group of chronic liver patients, bone mineralization changing start even before cirrhosis is developed and this changing were detected as increase of osteoclastic activity.

Kronik Karaciğer Hastalıklarında Kemik Mineral Metabolizması

Çocuk Gastroenteroloji polikliniğinde; kronik viral hepatit tanısı ile izlenen yaşları 5-16 arasında değişen 55 kronik karaciğer hastası ve benzer yaşlarda herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan 58 vakadan oluşan sağlıklı kontrol grubunun kemik mineral metabolizma belirteçlerinin karşılaştırılması amaçlandı. Karşılaştırma yapılan parametreler olan; yaş, idrar kalsiyum, idrar kreatinin, idrar protein, idrar kalsiyum/kreatinin oranı, serum kalsiyum, osteokalsin ve alkalen fosfataz değerlerinde hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p>0.05); Paratiroid hormon ve β-crosslaps arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). β-crosslaps ile idrar kalsiyumu arasında zayıf pozitif korelasyon (r =0.289, p=0.44); Alkalen fosfataz ile idrar kalsiyumu arasında da zayıf pozitif korelasyon (r =0.353, p=0.010) saptandı. Osteokalsin ile β-crosslaps arasında da zayıf pozitif korelasyon (r =0.393, p =0.005) tespit edildi. Sonuç olarak, çocuk yaş grubundaki kronik karaciğer hastalarında (HBV, HCV veya HDV’nin neden olduğu karaciğer hastalıklarının), siroz gelişmeden dahi kemik mineralizasyon değişikliklerinin başladığı ve bu değişikliklerin osteoklastik aktivitenin artması yönünde olduğu saptandı. Bu grup hastalarda osteoklastik aktivitenin ilk belirteçlerinden biri de β-crosslaps idi.

Cilt 32, Sayı 2 (2005)