ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Effects of Surgical Ovariectomy and Oestrogen Treament on Rat Uterus Connective-Muscle Tissues
Berna Güney Saruhan, M. Aydın Ketani

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji A.D. / Diyarbakır E-mail: bsaruhan@dicle.edu.tr

The aim of this study was to explore the effects of ovariectomy and treatment with oestrogen hormone on uterus myometrium and connective tissue activity. In this study, 21 adult female Wistar-Albino were used. Animals in group 1 received no treatment.All animals in the other two groups were bilaterally ovariectomized and kept for 60 days.Animals in group 1 0.1ml of solutionA, group 2 0.1 ml solution B, group 3 1.0μg 17β oestradiol were given. All rats were sacrified and taken uterus tıssue, fixed in formol fluid and embedded in paraffin.Paraffin sections, obtained by routine histologic methods, and stained with Hematoxylen-Eozin, Hematoxylen-Van Gieson,Azan.The stained sections were later evaluated under a light microscopy. The number of uterinal glands were decrease and narrow, the appearance of stromal tissue was more loose in bilaterally ovariectomy group. As a result, after oestrogen applications coused thickening the endometrial stroma and myometrium.

Ovarektomi Yapılan Sıçanlara Ekzojen Verilen Östrojenin Uterus Bağ ve Kas Dokularına Etkilerinin Araştırılması

Çalışmamız da, ovarektomi ve ovarektomi sonrasında ekzojen olarak kullanılan östrojenin uterus bağ ve kas dokuları üzerindeki histopatolojik etkileri araştırılması amaçlandı. Çalışmada 75 günlük 21 adet dişi Wistar Albino kullanıldı. Sıçanlar 3 gruba ayrıldı.Grup 1 deki hayvanlara hiçbir işlem uygulanmadı, grub 2 deki ve grub3 deki hayvanlara bilateral ovarektomi yapıldı. 2 ay sonra 1.Gruptaki hayvanlara 0.1 ml solusyonA, grup2 deki hayvanlara 0.1 ml solusyonB, grup 3 deki hayvanlara ise 0.1 ml solusyonB içerisinde 1.0μg 17βösradiol uygulandı. Uygulamaların bitiminden sonra hayvanlar sakrifiye edildi,uterus dokuları yerinden çıkarılarak rutin histolojik işlemlere tabii tutuldu.Hematoksilen Eozin, HematoksilenVan Gieson, Azan ile boyanarak ışık mikroskobik değerlendirildi. Kontrol grubunda bağdokunun gevşek görünümü,uterus bezlerinde sayıca azalma ve lumenlerinde daralma, myometrium düz kas hücrelerinde ve damarlarında azalma izlendi.Östrojen kullanımından sonra bağ doku artışı, kas tabakasında kalınlaşma, kas hücrelerinde ve kollagen miktarında artış tespit edilmiştir. Sonuç olarak, ovarektomi bağ dokusunda gevşek yapılanmaya, kas dokusunda azalmaya neden olurken;östrojen kullanımının bu aksaklıkları düzeltiği sonucuna vardık.

Cilt 32, Sayı 2 (2005)