ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Assessment of the Cytoprotective Efficacy of Amifostine with Quantitative Salivary Gland Scintigraphy
Bilgehan Karadayı, Müge Akmansu, Ahmet Dirier, Özgür Akdemir

Dicle Üniv. Tıp Fak. Radyasyon Onk. A.D. E-mail: bilgehankaradayi@hotmail.com

The main objective of our study was to assess and confirm the radioprotective effect of amifostine in protecting major salivary glands with dynamic quantitative scintigraphic evaluation. The study design was non-randomized clinical trial. There were 26 patients with head and neck cancer who receive primary or adjuvant radiotherapy in the head and neck region. Amifostine administrations were done before radiotherapy in one group while the control group did not take the drug. The primary end-point was wash-out rate as the quantitative scintigraphic parameter and changing patterns after radiotherapy were compared. Parotid wash-out rate showed some healing at the 3rd month of radiotherapy in the amifostine group, but not in the control group. Submandibular wash-out rate showed some worsening at the 3rd month of radiotherapy in the control group, but not in the amifostine group. Radioprotective effect of amifostine in major salivary glands can be observed with the testing tool of dynamic quantitative salivary gland scintigraphy. 

Amifostinin Sitoprotektif Etkinliğinin Kantitatif Tükürük Bezi Sintigrafisi ile Değerlendirilmesi

Çalışmamızın amacı amifostinin ana tükürük bezleri üzerine olan radyokoruyuculuk özelliğini dinamik kantitatif sintigrafik ölçümler ile değerlendirmek ve doğrulamaktır. Çalışmanın dizaynı randomize olmayan klinik çalışmadır. Baş-boyun bölgesine primer veya adjuvan olarak radyoterapi uygulanan 26 baş-boyun kanserli hasta çalışmamıza katıldı. Bir gruba radyoterapi öncesinde amifostin uygulanırken kontrol grubuna ilaç uygulanmadı. Kantitatif sintigrafik parametre olarak wash-out hızı ana değerlendirme ölçütü seçildi ve radyoterapi sonrası değişimler iki grup arasında karşılaştırıldı. Parotis bezi wash-out hızı radyoterapi sonrası 3. ayda amifostin grubunda iyileşme gösterirken kontrol grubunda iyileşme izlenmedi. Submandibüler wash-out hızı kontrol grubunda radyoterapi sonrası 3. ayda daha da kötüleşirken amifostin grubunda değişmedi. Amifostinin ana tükürük bezleri üzerine radyokoruyuculuk özelliği dinamik kantitatif tükürük bezi sintigrafi ile de gözlemlenebilmektedir. 

Cilt 32, Sayı 4 (2005)