ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Retrospective Analysis of Abruptio Placentae Cases and Comparision of Normal Pregnancies
Ahmet Kale, Sultan Ecer

Dicle Üniv. Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum A.D. E-mail: drakale@dicle.edu.tr

The aim of this study was to analyze of 94 abruptio placentae cases retrospectively during 1 years period. We evaluated of 94 abruptio placentae cases (group1) retrospectively during 5 years period in our clinic. Maternal age, parity, prepartum estimated gestasional week, birth weight, cesarean section ratio, hypertension pregnancies were evaluated and compared with 127 normal pregnancies (group2) who had given births . The ratio of abruptio placentae was 1.38% during five years period. Prepartum estimated mean gestasional week in group 1 was 32.0±3.3 and 15.35 % of women had pregnancy induced hypertension. Cesarean section was performed 81.91 % of cases. All of cesarean endications was abruptio placentae (p<0.001). Mean birth weight was 2413±678 g in grup 1 and 3221 ± 467 in group 2 (p>0.05). Mean 1.minute APGAR score was 3.02±1.10 in grup 1 and 6.80±2.5 in group 2 (p<0.001). Mean 5.minute APGAR score was 3.99 ± 1.17 in grup 1 and 8.42±1.50 in group 2 (p<0.001). Early neonatal mortality ratio was 69.14 %in group 1 and, %3.9 in group 2 (p<0.001). Abruptio placentae still remains as an important obstetric problem which is associated with a high perinatal mortality rate. 

Dekolman Plasenta Olgularının Retrospektif Analizi ve Normal Gebeliklerle Karşılaştırılması

Çalışmamızın amacı; Kliniğimizde beş yıllık sürede doğumu gerçekleşen 94 plasenta dekolmanı olgusunun retrospektif analizini yapmaktır. Kliniğimizde 5 yıllık sürede gerçekleşen 94 plasenta dekolmanı olgusunu (grup 1) retrospektif olarak inceledik. Olgular anne yaşı, paritesi, prepartum tahmini gebelik haftası, yenidoğan ağırlığı, sezaryen doğum oranı, gebeliğin hipertansif hastalıkları yönünden değerlendirildi ve olgular miadında gebelik nedeni ile doğum yapan kontrol grubu (grup 2) 127 gebe ile karşılaştırıldı. Beş yıllık sürede plasenta dekolmanı oranı %1,38 bulundu. Grup 1 olgularında tahmini gebelik haftası ortalama 32.0±3.3 olarak bulundu ve olguların %15.35’inde, gebeliğin hipertansif hastalıkları saptandı. Olguların %81.91’inde sezaryen ile doğum gerçekleştiği ve sezaryen endikasyonlarının hepsi dekolman plasenta olduğu saptandı (p<0.001). Grup 1’de ortalama yenidoğan ağırlığı 2413±678, Grup 2’de ise ortalama yenidoğan ağırlığı 3221± 467 olarak saptandı (p>0.05). Grup 1’de ortalama 1.dakika APGAR skoru 3.02 ± 1.10, Grup 2’de ise 6.80 ± 2.5 olarak saptandı (p<0.001). Grup 1’de ortalama 5.dakika APGAR skoru 3.99 ± 1.17, Grup 2’de ise 8.42 ± 1.50 olarak saptandı (p<0.001). Grup 1’de erken neonatal mortalite oranı %69.14, Grup 2’de ise %3.9 olarak saptandı (p<0.001). Sonuç olarak plasenta dekolmanı hala önemli bir obstetrik problemdir ve yüksek fetal mortalite oranları ile ilişkilidir. 

Cilt 32, Sayı 4 (2005)