ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Outcome of Very Lov Birth Weight Infants in Neonatal Care Unit of Dicle University Faculty of Medicine
Selahattin Katar, Celal Devecioğlu

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. / Diyarbakır E-mail: skatar@dicle.edu.tr

Our purpose was to determine mortality and morbidity rates and selected outcome variables for infants weighing less than 1500 g, who were admitted to the neonatal care unit of our hospital from April 2005 to February 2006. The number of VLBW admissions to the our neonatal care unit was 91, fourty one percent female and %49 were male. The mean birth weight was 1191±261 g and gestational age was 29±2.4 weeks. The mortality rate was 37.3 %. Antenatal steroids had been given to only 8% of mothers. The most important maternal risk factors were preeclampsia/eclampsia 30%, premature rupture of membranes 13%, hemorhage 8%. Respiratory distress syndrome was diagnosed 47%, surfactant was given to 40% of these infants. The major causes of death were sepsis, respiratuar distres syndrome, and extreme prematurity. Compared with reports from other developed NICU, VLBW infants at our center had higher mortality rates. We conclude that, the major cause of high mortality rate depends on low-social –cultural –education conditions associated with insufficient prenatal care, neonatal care and inaccurate neonatal transport in our region. 

Dicle Üniversitesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Değerlendirilmesi

Bu çalışmada amaç Nisan 2005 ile Şubat 2006 tarihleri arasında yenidoğan bakım ünitemizde, vücut ağırlıkları 1500 g ve altındaki izlenen toplam 91 preterm hastanın mortalite ve morbidite oranlarını sunmaktır. Çalışmaya alınan hastaların % 51’i kız, % 49’u erkek idi. Ortalama doğum ağırlığı 1191±261 g, ortalama gestasyon yaş 29±2.4 hafta idi. Hastaların %19’u çoğul gebelik idi. Mortalite oranı %37.3 olup, erkek ve kız mortalite oranı aynı idi. Annelerin %85’i düzenli gebelik takibi yaptırmamıştı. Antenatal steroid %8 hastaya uygulanmıştı. Anneye ait risk faktörleri sırasıyla preeklampsi/eklampsi (%30), prematüre erken membran rüptürü (>24 saat) (%13), kanama (%8) idi. Hastaların % 47’sine respiratuvar distres sendromu tanısı konuldu ve bunların % 40’ına surfaktan verildi. Hastaların % 31’ine mekanik ventilatör desteği sağlandı. Ölüm nedenleri sırasıyla sepsis, solunum yetmezliği ve aşırı prematürelik idi. Yaşayan hastaların ortalama yatış süresi 27, ölenlerin ise 7 gün idi. Gelişmiş merkezlerin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, mortalite oranımızın yüksek olmasını, bölgemizdeki hastaların sosyo-kültürel ve eğitim düzeyinin düşüklüğüne, gebelik takibinin olmamasına, yenidoğan yoğun bakım şartlarının yetersizliği ve özellikle uygunsuz transport şartlarına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek, Mortalite, Morbidite

Cilt 33, Sayı 4 (2006)