ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Retrospective Analysis of the Poisoning Cases in Intensive Care Unit
Sedat Kaya, Alper Kararmaz, Haktan Karaman, Selim Turhanoğlu

Dicle Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ve A.D. Email: sedatkaya@dicle.edu.tr

The aim of this study is to examine retrospectively patients who were diagnosed and followed as intoxication between 2003-2005 in our intensive care unit. Forty-four patients were female (80%), and 11 were male (20%). The overall mean age was 23.6±8.9. Except one, all patients took drugs for suicide. The most common poisons ingested were pesticides (49%). Frequently used drugs were antidepressants (31%). Thirty-four patients (62%) were intubated for mechanical ventilation support. Mean duration of mechanical ventilation was 8.5±10.6 day. Forty-seven patients (85%) were discharged from hospital, 2 patients (4%) were transported to another unit and 6 patients (11%) were died. We concluded that, during study period, young female patients were admitted more frequently in our intensive care unit, and pesticide and antidepressants were most common cause of the poisoning. 

Yoğun Bakımımızdaki Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi

Çalışmamızın amacı, 2003-2005 yılları arasında yoğun bakım ünitemizde intoksikasyon nedeniyle takip edilen hastaların geriye dönük olarak incelemektir. 44 hasta kadın (%80) ve 11’i erkekti (%20). Ortalama yaş 23.6±8.9’du. Bir hasta dışında diğer hastaların hepsi intihar amacıyla ilaç almışlardı. En sık zehirlenme nedeni pestisidler (%49), en sık kullanılan ilaç da antidepresanlardı (%31). 34 hasta (%62) mekanik ventilasyon desteği için entübe edildiler. Ortalama mekanik ventilasyon süresi8.5±10.6 gündü. 47 hasta (%85) taburcu edilirken, 2 hasta (%4) sevk edildi ve 6 hasta (%11) öldü. Çalışma süresince, yoğun bakımımıza sıklıkla genç kadınların kabul edildiğini ve pestisid ile antidepresanların en sık zehirlenme nedeni olduğu sonucuna vardık. 

Cilt 33, Sayı 4 (2006)