ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Periradicular Radiographic Assessment of Root Canal Treatments in Diabetic and Non-Diabetic Indivuduals
Senem Yiğit Özer, B. Oğuz Aktener

Ağız ve Diş Sağ. Mrk. Endodonti B. / Diyarbakır E-mail: senemygt@hotmail.com

Root canal treatments were completed on patients having diabetes mellitus and non-diabetic patients and periapical radiolucencies were recorded after eighteen months following treatment. Upper incisors of 25 patients (12 patients having Type 1 and 13 patients having type 2) having diabetes mellitus and 25 non-diabetic patients were treated in conventional filing and obturation techniques. The control group was composed of non-diabetic and the experiment group was composed of diabetic patients. Patients were recalled during eighteen months for three times and records were taken. At the end of follow-up, teeth having periapical radiolucencies were recorded according to the groups. Patients with diabetes mellitus had more radiolucencies in the periapical region and this was found statistically significant (p<0,05). The probability of developing periapical lesions after root canal treatments in patients having Type 2 diabetes mellitus is more than its incidence in non-diabetic patients. 

Kök Kanal Tedavisi Uygulanan Diabetli Ve Diabetli Olmayan Bireylerin Radyolojik Periradiküler Doku Değerlendirilmesi

Çalışmada, diabetli ve diabetli olmayan bireyler üzerinde kök kanal tedavileri tamamlandı ve onsekiz aylık takip sonunda meydana gelen periapikal radyolüsensiler değerlendirildi. Yirmibeş diabetli (12 kişi Tip 1, 13 kişi Tip 2 diabete sahiptir) ve yirmibeş diabeti olmayan hastanın üst keser dişleri konvansiyonel kanal genişletme yöntemi ile genişletilerek dolduruldu. Diabetli olmayan hastalar kontrol, diabetli hastalar ise deney grubunu oluşturdu. Tedavi edilen dişler onsekiz ay boyunca üçer defa, klinik ve radyografik olarak takip edildi. Takip sonunda, periapikalinde radyolüsensi gözlenen dişler, gruplar dikkate alınarak değerlendirildi. Periapikaldeki radyolüsensilerin, diabetli hastalarda daha fazla oranda meydana geldiği saptandı ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi (p<0,05). Tip 2 diabete sahip hastalarda, endodontik tedaviyi takiben periapikalde lezyon gelişme oranı, diabetli olmayan bireylere kıyasla daha fazladır. 

Cilt 33, Sayı 4 (2006)