ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Demographic and Clinical Properties of Patients Associated With NHL Between 1999 and 2005
M. Nuri Özbek, Selahattin Katar, Sultan Ecer, Celal Devecioğlu, Murat Söker

Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Email: skatar@dicle.edu.tr

Lymphoma is the second common malign disease in childhood in our country. A total of 29 NHL patients between 1999 and 2005 were retrospectively reviewed in this study. Twentythree patients were boy and six were girl. The most frequent symptoms were abdominal mass (20 patients) and abdominal pain (15 patients). Four patients underwent laparatomy due to intussuception and the diagnosis of NHL was made intraoperatively. Six patients had associated with mediastinal mass and three had mass on jaw. The mean LDH value was 574 U/L, while 43% of patients had a LDH level of greater than 500 U/L. Microscopic evaluation revealed B-cell Burkitt’s lymphoma in 20 patients, lymphblastic lymphoma in five patients, and large cell lymphoma in four patients. Of the 23 patients who accepted treatment, 20 received NHL-BFM 90, two received ALL-BFM and one received LSA2-L2 protocol treatment. A lymphoblastic lymphoma patient who received LSA2-L2 treatment died at the sixth month of the treatment. One patient was under the treatment during the study period. Fifteen patients were followed for a mean period of 24.8 months. The remaining seven patients lost the follow. Of these 15 patients, 14 recevied final treatment were inremition during the follow period, while one patient was failed to treatment.

1999-2005 Yılları Arasında Takip Ettiğimiz NHL Olgularımızın  Demografik ve Klinik Özellikleri

Lenfomalar ülkemizde çocukluk yaş grubunda ikinci sıklıkta görülen malign hastalıklardır. Bu çalışmada 1999-2005 yılları arasında kliniğimizde NHL tanısı ile takip ve tedavi edilen 29 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 23’ü (%79.4) erkek, altısı (%20.6) kız idi. Başvuru şikayeti olarak en sık batında kitle (20 hasta) ve karın ağrısı (15 hasta) idi. Dört hasta invaginasyon nedeniyle opere edilirken tanı intraoperatif konmuştu. Üç hastada çenede kitle, altı hastada ise mediastinal kitle saptandı. Ortalama LDH değeri 574 U/L saptanırken hastaların %43’ünde LDH 500 U/L’nin üzerinde bulundu. Patolojik incelemede; 20 hastaya B hücreli burkit lenfoma, 5’ine lenfoblastik lenfoma ve 4’üne de büyük hücreli lenfoma tanısı konuldu. Hastaların birine LSA2-L2, iki hastaya ALL-BFM, diğer 20 hastaya NHL-BFM-90 protokolleri uygulandı. LSA2-L2 protokolü alan lenfoblastik lenfomalı hasta tedavinin 6. ayında tedaviye cevap vermeyerek kaybedildi. Bir hastanın tedavisi çalışma esnasında devam etmekteydi. Onbeş hasta ortalama 24.8 ay takip edildi ve kalan yedi hasta takip dışı kaldı. Ondört hasta tedaviyi tamamladı ve takip süresince remisyonda kaldı. Bir hasta 3. kürden sonra tedaviye cevapsız kabul edildi. Sonuç olarak uygulamakta olduğumuz NHL BFM protokolünün erken sonuçları yüz güldürücü görülmektedir. 

Cilt 33, Sayı 4 (2006)