ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Influence of the Angiotensin Converting Enzyme I/D Gene Polymorphisms on Left Ventricular Diastolic Filling Parameteres in Patients with a First Anterior Acute Myocardial Infarction
Önder Öztürk, Ünal Öztürk, Nizamettin Toprak

Güneydoğu Tıp Merkezi Kardiyoloji Email: oozturk@dicle.edu.tr

An insertion / deletion (I/D) polymorphism exerts effects on left ventricular (LV) diastolic performance. The purpose of this study is to determine the effects of polymorphism of the ACE on LV diastolic filling parameters after a first anterior acute myocardial infarction (AMI). The subjects were 142 patients (115 men, 27 women, 59±12 years) with a first anterior AMI. Echocardiograms were used to LV diastolic function parameters (Mitral E/A, DT, IVRT, E VTI / A VTI ) and M-mode measurements of LV within 24 hours after the on set of AMI. Based on the polymorphism of the ACE, they were classified into three groups: Group 1 (DD genotype) of 59 patients, group 2 (ID genotype) of 63 and Group 3 (II genotype) 20 patients.There were no significant differences between the groups in the baseline characteristics and echocardiographic parameters of patients. (p>0.05).In patients with an anterior AMI, ACE gene polymorphism may have not influence on LV diastolic filling parameters.

Anterior Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Anjiyotensin Konverting Enzim (ACE) Gen Polimorfizminin Geliş Sol Ventrikül Diyastolik Doluş Parametreleri Üzerindeki Etkisi

Anjiyotensin konverting enzim (ACE) insersiyon / delesyon (I/D) polimorfizmi, sol ventrikül (LV) diyastolik performansı üzerinde etki gösterir. Bu çalışmada, anterior akut miyokard infarktüslü (AMİ) hastalarda ACE gen polimorfizminin LV diyastolik doluş parametreleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya ilk kez anterior AMİ geçiren 142 hasta ( 115 erkek, 27 kadın, ort. yaş 59±12) alındı. AMİ’nün başlangıcından sonraki ilk 24 saat içerisinde ekokardiyografileri yapılarak, LV diyastolik fonksiyon parametreleri (Mitral E/A, DT, IVRT ve E VTI/A VTI) ölçüldü ve M-mod ölçümleri alındı. ACE gen polimorfizm analizine göre, hastalar üç gruba ayrıldı. Grup-1, ACE DD genotipli 59; Grup-2, ACE ID genotipli 63 ve Grup 3, ACE II genotipli 20 hastadan oluşmaktaydı.Klinik özellikleri ve ekokardiyografik bulguları bakımından, gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p> 0.05). Anterior AMİ’lü olgularda ACE gen polimorfizminin, LV diyastolik doluş parametrelerini etkilemediği sonucuna varılabilir.

Cilt 33, Sayı 4 (2006)