ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases
Müzeyyen Yıldırım, Mehmet Faruk Oktay, İsmail Topçu, Faruk Meriç

Özel Reel Tıp Merkezi/ Diyarbakır Email: muzeyyenyldrm@hotmail.com

To investigate the diagnostic distribution of the neck masses who surgically treated in our clinic and also discuss the clinical presentation and histological finding of these pathologies. Between 1992-2004, 420 patients (152 females, 268 males) with neck masses (aged between 3 to 77 years, mean 35.7) who diagnosed and treated at the Dicle University Hospital, Diyarbakir, were reviewed noting age, sex, clinical presentation and histological finding. Of the 420 patients, 189 (45%) classified as inflammatory masses, 187 (44.5%) as neoplastic neck masses, and 44 (10.4) as congenital neck masses. The mean age was 29.21±16.32 in patients with inflammatory neck masses, 12.44±4.618 in congenital neck masses. In the neoplastic neck masses group the mean age was 36.5±11.66 in benign lesions, however, it was 48.44±20.14 in malignant lesions. In our study, inflammatory lesions were the most common pathologies in the etiology of the neck masses. This finding is consistent with some studies in our country previously reported; however, in this group the incidence of some diseases seems to be different. Especially the high incidence of tuberculosis suggests the similar reports which the increase of this disease has been observed.

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi

Kliniğimizde boyun kitlesi nedeniyle takip edilmiş ve cerrahi uygulanmış olan hastaların tanısal dağılımını saptamak, ayrıca bu olguların klinik ve histopatolojik özelliklerini tartışmak. Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında, 1992-2004 yılları arasında boyun kitlesi nedeniyletakip edilmiş ve tanı/tedavi amacıyla cerrahi uygulanmış 420 olgunun (152 kadın, 268 erkek) dosyaları yaş, cinsiyet, klinik ve histopatolojik bulguları not edilerek retrospektif olarak  incelendi. Boyun kitlelerinin 189’u (%45) enflamatuvar, 187’si (%44.5) neoplastik, 44’ü (%10.4) konjenital orijinli idi. Neoplastik kitlelerin 74’ü (%39.5) benign, 113’ü (%60.4) malign karakterde idi. Yaş ortalaması enflamatuvar kitlelerde 29.21±16.32, konjenital kitlelerde ise 12,44±4.618 idi. Benign kitleli hastalarda yaş ortalaması 36.5±11.66 iken malign kitleli hastalarda yaş ortalaması 48.44±20.14 idi. Yurdumuzda boyun kitleli hastalarda enflamatuvar nedenler en sık sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızdaki sonuçlar da bu bilgiyi desteklemektedir. Fakat bu gruptaki bazı hastalıkların insidansında farklılıklar gözlenmiştir. Elde ettiğimiz bulgular sonucunda, tüberküloz insidansındaki belirgin yükseklik, son yıllarda bu konuda yapılmış olan benzer çalışmaları destekler niteliktedir.

Cilt 33, Sayı 4 (2006)