ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A Study About of Hygienic Quality of Dicle (Tigris) River
M. Emin Erkan, Aydın Vural

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi A.D. Email: emin.erkan@mynet.com

This study has been conducted to find out the hygenic quality of Dicle (Tigris) River of Diyarbakır region. The analizes were carried out in samples taken from ten different stations once a month between May 2005 and July 2005. The numbers of total mesophilic aerob bacteria (TMAB), enterobactericeae, coliforms, faecal coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus-Micrococcus, Staphylococcus aureus, yeasts and moulds, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica and anaerob bacteria were analyzed in the water samples. The contamination of coliforms and E. coli were detected in 100 % and 90 % in the samples, respectively. As a result it was believed that all samples examined has contamineted quiete high level and showed potential hazordous for public health.

Dicle Nehrinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Bu araştırma Dicle Nehri’nin Diyarbakır bölgesinden geçen bölümündeki hijyenik kalitesini saptamak amacı ile yapıldı. Mayıs 2005 ile Temmuz 2005 döneminde seçilen on istasyondan her ay alınan su örnekleri analiz edilmiştir. Su numuneleri toplam mezofilik aerob bakteri (TMAB), enterobactericeae, koliform, Escherichia coli, Staphylococcus-Micrococcus, Staphylococcus aureus, küf-maya, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica ve anaerob bakteri sayısı yönünden incelendi. Örneklerdeki koliform ve E.coli kontaminasyonu sırasıyla, %100 ve %90 olarak bulundu. Sonuç olarak, incelenen tüm suların önemli sayılabilecek düzeyde mikrobiyel kontaminasyona maruz kaldığı ve halk sağlığı açısından potansiyel bir tehlike arzettiği kanaatine varılmıştır.

Cilt 33, Sayı 4 (2006)