ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Mucormycosis: 2 Case Report
M. Faruk Oktay, Müzeyyen Yıldırım

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. A.D. Diyarbakır Email: muzeyyenyldrm@hotmail.com

Mucormycosis is a rare, saprophytic, invasive and fulminant fungal disease. It is infective to patients with underlying immunocompromised conditions. We presented two cases of mucormycosis, one of which occured in the nose and the other on the auricle. A two-year-old female patient with diabetic ketoacidosis revealed necrosis and surrounding hyperemia in the nasal vestibule, nasal septum and dorsum of nose. A 17-year-old female diabetic patient had been suffering from black-colored lesion on the auricle. Physical examination presented necrosis on the auricle. Facial paralysis occured in the patient with auricular mucormycosis. Systemic amphotericin B was empirically administered after the sample was obtained for microbiologic and histopathologic examination in both patients. Necrotic tissues was also debrided in the second patient. The first patient died on the second day of treatment, and the second patient on the seventh day. We discussed the bacteriologic characteristics, histological peculiarities, and alternative treatments.

İki Olgu Nedeniyle Mukormikozis

Mukormikozis nadir görülen, invaziv ve fulminan seyirli saprofitik bir fungal enfeksiyondur. Bazı tipik klinik bulguları vardır ve genellikle diyabetli immun sistem bozukluğu olan veya immunosupresif tedavi alan hastalarda enfeksiyona yol açmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde takip edilen iki mukormikoz olgusunu sunduk. İlk olgu, 2 yaşında diyabetik ketoasidozlu kız çocuğuydu. Her iki nazal vestibül, nazal septum ve bunlara komşu nazal dorsumda nekroz ve hiperemi mevcuttu. İkinci olgu ise diyabetik ketoasidozu bulunan 17 yaşında bayan hasta idi. Auriküla ve dış kulak yolunda nekroz, aynı tarafta komplet fasiyal sinir paralizi mevcuttu.Her iki hastada histopatolojik ve mikrobiyolojik değerlendirme için doku örneği alındıktan sonra sistemik Amfoterisin B tedavisi başlandı. İkinci hastada nekrotik dokular debride edildi. İlk hasta tedavinin başlangıcından iki gün sonra, ikinci hasta ise tedaviden sonraki yedinci gün kaybedildi. Nadir görülen bu saprofitik enfeksiyonların bakteriyolojik ve histolojik özellikleri ile birlikte tedavi alternatifleri tartışıldı.

Cilt 34, Sayı 3 (2007)