ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Investigation of Clinic and Microbiologic Effects of Systemic Metronidazol Applicatıon as Adjunct to Classic Mechanic Treatment of Chronic Periodontitis
Fikret İpek, Kadri Gül

Dicle Üniv. Diş Hekimliği Fak.Periodontoloji A.D. Email: melihsemih21@hotmail.com

In this study, the clinic and microbiologic effects of the systemic metronidazol administration as an adjunct to scaling, root planining and curetage, on patients with chronic periodontitis were investigated. A total of 39 adult patients (20 women and 19 men, their age ranging between 35 to 65 with an average of 46.3) with adult periodontitis were included in this study.The patients were divided into the metronidazol and control groups. The scaling, root planining and curetage treatments were applied to all subjects. The application was combined with the use of 1 gr metronidazol a day for 10 days. where as antibacterial treatment was not applied to the controls. The periodontal status of patients included in the study before and after therapy was evaluated, using the indices, measurements and methods such as plaque index. gingival index. gingival bleeding time index, pocket depth measurement and microbiological investigations.The evaluation of findings in this study shows a marked improvement in two groups for all indices and measurements. while the values of metronidazol groups were statistically significant when compared to the controls.

Kronik Periodontitisin Klasik Mekanik Tedavisine Ek Olarak Sistemik Metronidazol Uygulanımının Klinik Ve Mikrobiyolojik Etkilerinin İncelenmesi

Bu çalışmamızda, kronik periodontitisin tedavisinde diş taşı temizleme, kök yüzeyi düzleştirme ve küretaj işlemlerinin, sistemik metronidazol ile desteklenmesinin klinik ve mikrobiyolojik olarak etkinliği araştırılmıştır. Çalışmamıza yaşları 35 ile 65 arasında değişen ve yaş ortalaması 46.3 olan, 20'si kadın 19'u erkek olan toplam 39 hasta katıldı. Hastalar metronidazol grubu ile kontrol gruplarından birine yerleştirildi. Tüm hastalara diş taşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirme ve subgingivalküretaj işlemleri uygulandı. Bu uygulama, bir grupta, 10 gün süreyle günde 1 gr metronidazol ile desteklenirken, kontrol gurubu bireylerine antibakteriyel tedavi uygulanmadı. Araştırmamıza katılan hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası periodontal durumları plak indeksi, gingival indeks dişeti kanama zamanı indeksi uygulanarak ve mikrobiyolojik inceleme yapılarak, istatistiksel olarak t-testi ve ki-kare önemlilik testleri kullanılarak değerlendirildi. Çalışmamızdaki bulgularımızın değerlendirilmesi sonucunda tüm indeks, ölçüm ve mikrobiyolojik incelemelerde her 2 grup ta’da beklenen iyileşme gözlenirken,metronidazol grubu değerlerinin, kontrol grubu değerlerine oranla istatistiksel olarak bir üstünlük sağladığı örüldü.

Cilt 34, Sayı 3 (2007)