ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Prevalence of Hepatosteatosis in Patients with Diabetes
Deniz Gökalp, İlhan Kılınç, Davut Akın

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D Email: ilhankilinc@gmail.com

Hepatosteatosis is common in patients with diabetes. Herein, we investigated the frequency of hepatosteatosis detected on sonography and role of associated metabolic factors. Fifty-eight patients with diabetes mellitus aged between 30 and 72 years were included. A sonographic examination was performed by same operator to diagnose hepatosteatosis. Means of age and duration of diabetes were 52.8 ± 11 and 8.7 ± 5.7 years, respectively. Hepatosteatosis was detected in 60% (35 patients). The rate was 59% in females and 65% in males. Although means of patient’s age, duration of diabetes, serum trigycerides, and cholesterol were higher in patiens with hepatosteatosis than remaining, this difference was not statistically significant. Hepatosteatosis is frequent in patients with diabetes. It must be kept in mind in diabetic patients.

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Hepatosteatoz Görülme Sıklığı

Hepatosteatoz diyabetli hastalar arasında sık olarak görülmektedir. Bu çalışmada Tip 2 diyabetik hastalarda ultrasonografiyle hepatosteatoz saptanma sıklığı ve buna etki eden metabolik faktörler araştırıldı. Yaşları 30-72 arasında olan 58 tip 2 diyabetes mellituslu hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm olgularda radyoloji uzmanı tarafından ultrasonografi cihazı ile hepatosteatoz bakımından inceleme yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 52,8 ± 11, diyabet tanı süreleri ortalaması 8,7± 5,7 yıl olarak tespit edildi. Hastaların % 60’ında (35 hasta) hepatosteatoz tespit edildi. Kadınlarda hepatosteatoz oranı %59 erkeklerde ise oran % 65 olarak hesaplandı. Hepatosteatoz olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında diyabet süresi, hasta yaşı, trigliserid ve total kolesterol ortalamalarının hepatosteatozu olan hasta grubunda daha yüksek olduğu saptandı. Ancak fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Hepatosteatoz tip 2 DM’li hastalarda sık rastlanan bir hastalıktır. Diyabetik hastalarda hepatosteatoz açısından dikkatli olunmalıdır.

Cilt 34, Sayı 3 (2007)