ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Analysis of 128 Cases With Tuberculous Pleurisy
Güngör Ateş, Levent Akyıldız, Tekin Yıldız, Baran Gündoğuş, Füsun Topçu

Dicle Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hast. ve TBC A.D. Diyarbakır Email: lakyildiz@dicle.edu.tr

In our country, most common form of extrapulmonary tuberculosis is tuberculous pleurisy. The mean age of patients is increasing to older age in developed countries in last 50 years but tuberculosis is still the illness of early ages in developing countries. We aimed to evaluate retrospectively clinical, radiological and laboratory findings and diagnostic methods of 128 patients with tuberculous pleurisy who were diagnosed as tuberculosis, between 1999 and 2005 in this study. Seventy six patients of all (%59) were males and fifty two cases were females(41%) and mean age of all patients was 39±12 (15-74) year. Pleural adenosine deaminase level was evaluted in 19 patients and mean level of them was 62±23.7 IU/L. Most common symptoms were chest pain and cough. Tuberculosis pleurisy was unilateral in 97.6% of patients. Parenchymal infiltration on Chest X-ray was observed in 18 % of cases. Most common diagnostic method was (used) pleural biopsy in 82% of patients. In conclusion, tuberculosis pleurisy is usually the diseases of young adults. In almost all of the patients, pleural effusion was unilateral and closed pleural biopsy presented high rates of diagnosis in a short time.

Tüberküloz Plörezili 128 Olgunun Değerlendirmesi

Tüberküloz plörezi, ülkemizde en sık görülen ekstrapulmoner tüberküloz formudur. Tüberküloz plörezili hastaların ortalama yaşları endüstrileşmiş toplumlarda son 50 yılda ileri yaşlara doğru kayarken, az gelişmiş toplumlarda erken yaşlarda kalmaya devam etmekledir. Bu çalışma ile kliniğimizde 1999-2005 yılları arasında tüberküloz plörezi tanısı konmuş 128 olgunun klinik, radyolojik ve laboratuar özelliklerini ve tanı yöntemlerini retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya alınan 128 olgunun 76’sı (%59) erkek, 52’si(%41) kadındı. Olguların yaş ortalaması 39±12 (15-74) yıl idi. Olgularda en sık görülen semptomlar göğüs ağrısı ve öksürük şeklindeydi. Olguların %97.6’sında plörezi tek taraflıydı. Akciğer grafisinde parankim lezyonu %18 oranında görüldü. En sık kullanılan tanı koyma yöntemi (%82) kapalı plevra biyopsisi idi. Plevral sıvıda ADA düzeyine 19 olguda bakıldığı anlaşıldı ve ortalaması 62±23.7 IU/L idi. Sonuç olarak, tüberküloz plörezi genç yaş grubunda görülmektedir. Tek taraflı plörezi olarak karşımıza çıkmakta ve plevra biyopsisi kısa sürede ve yüksek oranda tanı sağlanabilmektedir.

Cilt 34, Sayı 3 (2007)