ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Common Evaluation of The Cases With Cancers for Ten Years in Pathology Department Archieves
Selver Özekinci

Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü / Diyarbakır Email: tunozek@dicle.edu.tr

Diagnosed 71,758 biopsy reports in the pathology department, School of Medicine, at Dicle University between the years 1991-2000 were examinated retrospectively. 4795 cases who were found malignencies of them have been evaluated according to the sex, age and topography. The findings (data) were investigated by using SPSS X.0 computer analysis program statistically. 2698 (56.3%) cases diagnosed with cancer were male,while 2097 (43,7%) cases with cancer were female. While the number of biopsies admitted to the pathology department gradually were increased in years, cases diagnosed with cancer gradually were increased too. In male patients average age distribution were 53.3 years, whereas in female patients were 45.6 years. Both of the sexes with cancer were 60 years and further were found.It was seen that skin (15.4%), lymphoid tissue (12,8%, lung cancers (8,9%) in male. Whereas were the first triple order, in famele patients skin (15.9%), breast (10.2%) and lymphoid tissue (9.7%) were observed cancers in the first triple order. The skin cancers were observed most frequently in both sexes.

Patoloji Arşivindeki 10 Yıllık Kanser (1991-2000) Olgularının Genel Değerlendirilmesi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında 1991-2000 yılları arasında tanı verilen 71758 biyopsi raporu retrospektif olarak incelendi. Bunlardan kanser tanısı alan 4795 olgunun yaş, cinsiyet ve topografiye göre dağılımları incelendi. Veriler SPSS10.0 istatiksel program paketi kullanılarak değerlendirildi.Kanser tanısı alan olguların 2698’inin (%56.3) erkek, 2097’si (%43.7) kadındır. Yıllara göre gelen biyopsi sayısındaki artışa bağlı olarak kanser tanısı alan olgu sayısı da artmıştır. Erkek hastalarda ortalama yaş 52.3, kadın hastalarda ortalama yaş 45.6 olarak tespit edildi. Her iki cinsde de kanserler 60 ve üstü yaşlarda en sık izlenmiştir. Toplam 345 (%7.1) olguda biyopsi materyalinin alındığı organ, doku ya da sistem, toplam 360 (%7.5) olguda da yaş tespit edilemedi. Erkeklerde, deri (%15.4), lenf nodu (%12.8), akciğer (%8.9) kanserleri ilk üç sırayı alırken, kadınlarda ilk üç sırada deri (%15.9), meme (10.2) ve lenf nodu (%9.7) kanserleri zlendi. Her iki cinsde de deri kanseri ilk sırada izlenmektedir.

Cilt 34, Sayı 3 (2007)