ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of 80 Term Neonates with Hypoxic Ischemic Encephalopathy
Selahattin Katar, Celal Devecioğlu, İclal Ayrancı Sucaklı, Mustafa Taşkesen

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Email: skatar@dicle.edu.tr

This study aimed to review the etiology, clinical - laboratory features and mortality rate of term 80 neonates with perinatal asphyxia admitted to our neonatal unit between January 2005-April 2006. The sex distribution was 24 (%30) female and 56 (% 70) male. The mean gestational age was 38.6±1.3 weeks and weight 3156±561 gram. Of the patients % 46.25 were  delivered with a cesarean section and % 53.75 with spontaneous vaginal delivery. The etiologic factors for hypoxic ischemic encephalopathy were % 31.25 force delivery, meconium aspiration, and %66.25 preeclampsia, eclampsia and diabetic mother’s infant. The distribution of patients according to HIE statging system (Sarnat&Sarnat) were as follows: 33 patients (% 41.25) in stage 1, 20 (% 25) in stage 2 and 27 (% 33.75 in stage 3.Seizures were observed in % 33.75 of patients. The mean duration of hospital stay was 10.6±7.7 days for the surviving patients and 4.2±3.4 days for patients who died. Except from central nervous system, liver and kidney were the most involved organs. Perinatal asphyxia remains to be leading cause of neonatal mortality. Hypoxic ischemic encephalopathy is a common newborn problem and cause important mortality and morbidity where low-social –cultural –education conditions with in regions.

Hipoksik İskemik Ensefalopatili 80 Term Yenidoğan Hastanın Değerlendirilmesi

Bu çalışmada 2005 Ocak - 2006 Nisan tarihleri arasında Yenidoğan ünitemizde izlenen ve hipoksik iskemik ensefalopati (HİE) tanısı konulan 80 term hastanın etyoloji, klinik, laboratuvar özellikleri ve mortalite oranları retrospektif olarak incelendi Hastaların 24 (% 30)’ü kız, 56 (% 70’i)’sı erkek idi. Gestasyonel yaş ortalaması 38.6 ± 1,3 hafta ve ortalama doğum ağırlığı 3156±561gram idi. Hastaların 37 (% 46.25)’si sezaryen, 43 (% 53.75)’ü ise normal vaginal yolla, 8 (% 10)’i evde ve 72 (% 90)’si ise hastanede doğmuştu. Hastalarımızın % 31.25’inde zor doğum, mekonyumlu doğum, müdahaleli doğum gibi doğuma ait nedenler, % 66.25’inde preeklampsi veya eklampsi, diabet gibi gebeliğe ait nedenler saptandı. Hipoksik iskemik ensefalopati Sarnat&Sarnat’a göre 33 hasta (41.25) Evre 1, 20 hasta (% 25) Evre 2, 27 hasta ise (% 33.75) Evre 3 olarak değerlendirildi. Hastaların % 33.75’inde konvulziyon gözlendi. Hastanede kalım süresi yaşayanlarda ortalama 10.6±7.7 gün ve ölenlerde ise 4.2±3.4 gün idi. Santral sinir sistemi dışındaki organ tutulumları içinde en çok etkilenen organ karaciğer ve böbrek idi ve mortalite oranı % 30 olarak saptandı. Perinatal asfiksi neonatal mortalitenin halen en önemli nedenlerinden biri olarak devam etmektedir. Özellikle sosyo-kültürel ve eğitim düzeyinin düşük olduğu bölgelerde hipoksik iskemik ensefalopati mortalite ve morbidite açısından önemli bir sağlık sorunu olarak gözlenmektedir.

Cilt 34, Sayı 1 (2007)