ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Usage of Sputum Smear Specimens in the Diagnosis of 117 Pulmonary Tuberculosis Cases
Güngör Ateş, Levent Akyıldız, Tekin Yıldız

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D. Diyarbakır Email: gates@dicle.edu.tr

Akciğer tüberkülozu tanısı bakteriyolojik olarak yapılmaktadır. Bu çalışma ile amacımız bir göğüs hastalıkları hastanesinde akciğer tüberkülozu tanısında balgam yayması kullanımını değerlendirmekti. Çalışmanın verileri 2004 yılı içerisinde yatırılarak tedavi edilen 117 akciğer tüberkülozlu olgunun dosyalarının retrospektif olarak incelenmesi ile elde edildi. Dosyadaki kayıtlara göre hastalar yeni tüberküloz hastaları ve eski tüberküloz hastaları olarak ikiye ayrıldı. Toplam 117 tüberkülozlu olgunun 79’u (%67.5) erkek, 38’i (%32.5) kadın hasta idi. Yaş ortalaması 31±14 yıl bulundu. Hastalardan 96’sı yeni tüberküloz, 21’i eski tüberküloz hastası idi. Hastaların tanı yöntemlerine bakıldığında 96(%82)’ sına bakteriyolojik olarak, 21(%18)’ ine klinik-radyolojik kanaatle tanı konmuş olduğu görüldü. Balgam yayma pozitiflik oranı yeni olgularda(%83.3) eski olgularda (%76.2) bulundu. Balgam çıkaramayan olguların hiçbirinde solunum yolu örneği almak için invaziv ve ya noninvaziv bir işlem uygulanmamıştı. Sonuçlarımız akciğer tüberkülozu düşünülen ancak balgam çıkaramayan hastalardan, invaziv ve noninvaziv tekniklerle alt solunum yolu örneklerinin alınmasında eksiklikler olduğunu düşündürmektedir.

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı

Sputum specimens are of essential importance in the diagnosis to pulmonary tuberculosis. In this study, we decided to investigate the usage of sputum smear in the diagnosis of pulmonary tuberculosis in a Chest Diseases Hospital. The 117 patients with pulmonary tuberculosis are investigated retrospectively who were treated in the hospital in 2004 year. The cases were grouped according to the history of diseases and the definitions of cases (new / old). Seventy nine of our patients were male, 38 were female, and the mean age was 31 ±14 year. The diagnostic methods were sputum smear examination in 96 patients and clinical-radiological in 21 patients. Sputum smear positivity is %83.3 in new cases and %76.2 in retreatment patients. Invasıve or non ınvasıve procedures were not applied for evaluation of tuberculosis in any patients who were not spontaneously producing sputum. Our results suggest that for patients who are unable to spontaneously produce sputum, invasive and noninvasive next level technics should be considered.

Cilt 34, Sayı 1 (2007)