ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Assessment of adult patients with hypernatremia: A single center experience
Ercan Gündüz, Yılmaz Zengin, Mustafa İçer, Hasan Mansur Durgun, Recep Dursun, Ahmet Gündüzalp, Mustafa İpek, Cahfer Güloğlu

Ercan Gündüz, Dicle University, Faculty of Medicine, Emergency Medicine Department, Diyarbakır, Turkey Email: drer-cangunduz@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: In the present study, determination of symptoms, clinical characteristics, prevalence and recovery rates was aimed in patients who applied to the emergency service and diagnosed with hypernatremia.

Methods: Patients who applied to Dicle University Medical School Emergency Service during January 2013-December 2014 and whose serum Na>148 mEq/L were included in the study. The study was conducted retrospectively.

Results: Hypernatremia prevalence was determined as 0.21% in the cases who applied to the emergency service. The average age in all patients was 69±22 and the median age was 72 years. The average hospitalization period was 13.3±10.9 days. The mortality rate was 75.7% and male gender domination (56%) was determined in patients who developed mortality. When mortality and recovery groups were compared statistically; significant difference was determined (p<0.05) in terms of hospitalization period, glucose, urea, creatinine and calcium averages. The complaints of our patients who applied to the emergency service were changes in consciousness (92.7%), oral intake disorder (83.4%) and fever (48.6%) based on frequency order. The accompanying comorbid states were cerebrovascular illness (36.9%), Dementia/Alzheimer (32.4%) and hypertension (28.9%) based on frequency order.

Conclusion: Consequently, hypernatremia is a fluid-electrolyte disorder progressing with high mortality and could be observed in older patients and in patients whose oral intake is defective and who have cerebrovascular illness and dementia.

Key words: Hypernatremia, prevalence, mortality

Hipernatremili erişkin hastaların değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada acil servise başvuran ve hipernatremi tespit edilen hastalarda semptomlar, klinik özellikler, prevalans ve sağ-kalım oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya, Ocak 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran, serum Na>148 mEq/L üzerinde olan hastalar dahil edildi. Çalışma retrospektif olarak gerçekleştirildi.

Bulgular: Acil servise başvuran olgularda hipernatremi prevalansı %0,21 olarak tespit edildi. Tüm hastaların yaş ortalaması 69±22, median yaş 72 yıl idi. Ortalama hastanede kalma süresi 13,3±10,9 gün idi. Mortalite oranı %75,7 ve mortalite gelişen hastalarda erkek cinsiyet hakimiyeti (%56) tespit edildi. Mortalite ile şifa grubu istatistiksel olarak karşılaştırıldığında; hastanede kalma süresi, glukoz, üre, kreatinin ve kalsiyum ortalamaları açısından anlamlı fark tespit edildi (p< 0.05). Hastalarımızın acil servise başvuru yakınmaları sıklık sırasına göre bilinç değişikliği (%92,7), oral alım bozukluğu (%82,4), ateş (%48,6) idi. Eşlik eden komorbid durumlar ise sıklık sırasına göre serebrovasküler hastalık (%36,9), Demans/Alzheimer (%32,4), Hipertansiyon (%28,9) idi.

Sonuç: Sonuç olarak hipernatremi yaşlı, oral alımı bozuk, serebrovasküler hastalığı ve demansı olanlarda daha sık görülebilen ve yüksek mortaliteyle seyreden bir sıvı-elektrolit bozukluğudur.

Anahtar kelimeler: Hipernatremi, prevalans, mortalite

Dicle Med J  2015;42(3):310-3014

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0580

Cilt 42, Sayı 3 (2015)