ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Intestinal and hepatic parasites determined in a university hospital parasitology laboratory
Zeynep Taşcengiz, Yunus Emre Beyhan, Mutalip Çiçek, Hasan Yılmaz

Zeynep Taş Cengiz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, 65080 Van, Türkiye Email: ztas72@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to present the prevalence of intestinal and hepatic parasites determined in Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Parasitology Laboratory.

Methods: The study was performed in 2008, and a total of 5985 stool samples were examined. Stool samples were examined with native-Lugol, sedimentation, flotation, trichrome staining and modified acid-fast staining methods. The stool samples of patient suspected to have Entamoeba histolytica/E.dispar infection were stained by trichrome staining method and evaluated by ELISA method for the antigen. ELISA method was used to confirm the results of Fasciola hepatica positive patients in stool examination.

Results: In this study intestinal parasites were identified in 29.6% out of the 5985 people. In the study Giardia intestinalis (9.4%), plenty Blastocystis hominis (5.5%), Hymenolepis nana (1.7%), Ascaris lumbricoides (1.2%), Enterobius vermicularis (0.2%; in the stool examination), F.hepatica (0.1%), Cyclospora cayetanensis (0.1%), E.histolytica/E.dispar (0.06%), Taenia saginata (0.05%), Dicrocoelium dendriticum (0.05%), Trichuris trichiura (0.03%) and Cryptosporidium spp. (0.02%), pathogenic parasites, were detected.

Conclusion: In the study it is also understood that pathogenic intestinal parasites have still been reported at high rates and the problem of parasitosis continues in Van Province.

Key words: Intestinal and hepatic parasites, prevalence, Van, Turkey

Bir üniversite hastanesi parazitoloji laboratuvarında belirlenen intestinal ve hepatik parazitler

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına başvuran hastalarda belirlenen bağırsak ve karaciğer parazitlerinin sıklığını ortaya koymaktır.

Yöntemler: Çalışma 2008 yılında yapılmış ve toplam 5985 dışkı örneği incelenmiştir. Dışkı örnekleri nativ-Lugol, sedimantasyon, flatasyon, trikrom boyama ve modifiye asit-fast boyama metotları ile değerlendirilmiştir. Entamoeba histolytica/E.dispar enfeksiyonu saptanan şüpheli hastaların dışkı örnekleri trikrom boyama metodu ile boyanmış, antijen yönünden ELISA ile de değerlendirilmiştir. ELISA metodu dışkı örnekleri Fasciola hepatica pozitif olan hastaların sonuçlarını doğrulamak için de kullanılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada 5985 kişinin %29,6’sında intestinal parazitler belirlenmiştir. Çalışmada patojen parazitlerden Giardia intestinalis (%9,4), bol Blastocystis hominis (%5,5), Hymenolepis nana (%1,7), Ascaris lumbricoides (%1,2), Enterobius vermicularis (%0,2; dışkı bakısında), F.hepatica (%0,1), Cyclospora cayetanensis (%0,1), E.histolytica/E.dispar (%0,06), Taenia saginata (%0,05), Dicrocoelium dendriticum (%0,05), Trichuris trichiura (%0,03) ve Cryptosporidium spp. (%0,02) belirlenmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda yöremizde patojen intestinal parazitlerin hala düşük olamayan oranlarda görüldüğü ve parazitoz sorununun devam ettiği anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: İntestinal ve hepatik parazitler, prevalans, Van, Türkiye

Dicle Med J  2015;42(3):350-354

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0588

Cilt 42, Sayı 3 (2015)