ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The results of the percutaneous endoscopic gastrostomy insertion: Analysis of 113 cases
Nazım Ekin, Feyzullah Uçmak, Elif Tuğba Tuncel, Kendal Yalçın, Memduh Cihan Oruç

Feyzullah Uçmak, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD, Diyarbakır, Türkiye Email: ucmakfeyz@gmail.com

ABSTRACT

Objective: In this study, we aimed to evaluate the results and experiences of the patients who received percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG).

Methods: A total of 113 patients who admitted to the Dicle University Medical Faculty , Department of Gastroenterology between January 2012 and December 2014 and in whom received PEG was performed. The patients were assessed in terms of indications, complications and results.

Results: Among these patients, 70 (61.9%) were male and 40 (38.1%) were female. Though 8 (7%) patients had head, neck and esophageal cancer; 105 (93%) patients had primer or seconder neurological disorders. After the PEG, any serious complication was seen in patients. Wound infections were encountered in five patients (4.4%) and the rate of minor complications was found to be 9.7%. The risk of complications was higher in patients over sixty years and men (p values of 0.049 and 0.022).

Conclusion: Percutaneous endoscopic gastrostomy, a simple and safe method of enteral nutrition with a low complication rate, should be the first choice when extended period enteral nutrition is required. There is increased risk of complications in elderly males.

Key words: Percutaneous endoscopic gastrostomy, indication, complication

Perkutan endoskopik gastrostomi uygulama sonuçlarımız: 113 olgunun değerlendirilmesi

ÖZET

Giriş: Bu çalışmamızda perkutan endoskopik gastrostomi uygulanan hastalarda bulduğumuz sonuçları ve tecrübelerimizi sunmayı amaçladık.

Yöntemler: 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği’nce endoskopi ünitesi ve yoğun bakımlarda hasta yatağında perkutan endoskopik gastrostomi tüpü takılan 113 hasta çalışmaya alındı. Hasta kayıtları endikasyon, komplikasyon ve sonuçlar açısından değerlendirildi.

Bulgular: PEG uygulanan 113 hastanın 70’i (%61,9) erkek, 40’ı (%38,1) ise kadındı. Hastaların 8’inde (%7) baş, boyun ve özofagus tümörü tanısı varken 105’inin (%93) primer ya da sekonder nörolojik hastalığı mevcuttu. İşlem sonrası hiçbir hastamızda ciddi komplikasyon görülmedi. Yara yeri enfeksiyonu 5 hastada (%4,4) gelişmiş olup minör komplikasyon oranı %9,7 olarak saptandı. Komplikasyon gelişme riski altmış yaş üstünde ve erkek hastalarda daha yüksek saptandı (sırasıyla p değerleri 0.049 ve 0.022).

Sonuç: Basit, güvenli ve komplikasyon oranı düşük bir enteral beslenme yöntemi olan perkutan endoskopik gastrostomi, uzun süreli enteral beslenme için öncelikle başvurulması gereken beslenme yöntemidir. İleri yaş ve erkek cinsiyette komplikasyon riski artmıştır.

Anahtar kelimeler: Perkutan endoskopik gastrostomi, endikasyon, komplikasyon

Dicle Med J  2015;42(3):346-349

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0587

Cilt 42, Sayı 3 (2015)