ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluating sociodemographic and medical conditions of patients under home care service
Tolga Önder, Turgut Anuk, Şahin Kahramanca, Ali Cihat Yıldırım

Tolga Önder, Sarıkamış Devlet Hastanesi Genel Cerrahi, Kars, Türkiye Email: tlgonder@gmail.com

ABSTRACT

Objective: In our study, we aimed to reveal medical conditions and the sociodemographic conditions of patients under home care service.

Methods: Our study is planned on 52 patients who are under home care service at Sarıkamış State Hospital between June 2013 and May 2014. Patients' sex, education, social security status, comorbid diseases and general health status were recorded. Results: Fifty-two patients enrolled. 21 of them (40.4%) were men, 31 of them (59.6 %) were women. It is revealed that In 36 patients (69.2%) did not receive formal education throughout their lives, while16 (30.8%) of them had only primary education. All female patients were housewives. The most frequent diseases in home care patients were cerebrovascular disease in 18 (34.6%) subjects, Alzheimer's disease in 9 (17.3%), and chronic obstructive pulmonary disease in 4 (7.7%) d. 38 patients (73.1%) needed routine follow-up. Most of the patients (61.5%) had green card health insurance. Only 6 patients (11.5%) were in need of narcotic analgesics. Thirteen patients had pressure ulcers due to immobilization. Evaluating the exercise capacity of the patients; 43 (82.7%) could not dressed themselves, 38 (73.1%) could not use phone. Thirty-two patients had urinary incontinence and 31 had fecal incontinence.

Conclusion: Today, population of patients who need home care service is increasing due to ease access to home care service and increase in survival. For a better care of patients, home care providers should be well educated and differences on features of patients and medical conditions it should be taken into consideration.

Key words: Under home care, geriatric, health policy

Evde bakım hizmetinden yararlanan hastaların sosyodemografik özellikleri ve tıbbi durumlarının değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Çalışmada evde bakım hizmetleri kapsamındaki hastaların sosyodemografik özellikleri ve tıbbi durumlarını ortaya koymak amaçlandı.

Yöntemler: Çalışma Haziran 2013 - Mayıs 2014 tarihleri arasında Sarıkamış Devlet Hastanesi bünyesinde evde bakım hizmetlerine kayıtlı 52 hasta üzerinde planlandı. Hastaların cinsiyet, eğitim durumları, sosyal güvenlik durumları, komorbid hastalıkları ve genel sağlık durumları kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya evde bakım hizmetlerine kayıtlı 21’i erkek (%40,4), 31’i kadın (%59,6) toplam 52 hasta dahil edildi. Hastaların 36’sının (%69,2) hiçbir okul eğitimi almadıkları, 16’sının (%30,8) ise sadece ilkokul eğitimi aldığı saptandı. Bayan hastaların tamamı ev hanımı idi. Evde bakım hizmetinden faydalanan hastalarda en sık saptanan hastalıklar sırası ile 18 (%34,6) serebrovasküler hastalık (SVH), 9 (%17,3) Alzheimer ve 4 (%7,7) kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) idi. Hastaların %73,1’ i (38 hasta) rutin takip ihtiyacı duyarken 14 hastanın (%26,9) rutin takip ihtiyacı yok idi. Hastaların sosyal güvenlik durumları incelendiğinde %61,5 hastanın yeşil kart sahibi olduğu gözlendi. Sadece 6 hastanın (%11,5) narkotik analjezik ihtiyacı vardı. On üç hastada immobilizasyona bağlı bası ülseri mevcut idi. Hastaların efor kapasiteleri değerlendirildiğinde; 43 hastanın kendi kendine giyinemediği, 38 hastanın telefon dahi kullanamadığı saptandı. Otuz iki hastada idrar inkontinansı, 31 hastada gaita inkontinansı mevcut idi.

Sonuç: Günümüzde evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan hasta popülasyonu, daha fazla hastanın evde bakım hizmetlerine ulaşım imkanı bulması ve yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak giderek artmaktadır. Evde Bakım Hizmetine ihtiyaç duyan hastaların daha iyi ve doğru hizmet alabilmeleri için Evde Bakım Hizmeti veren personelin eğitimi iyi planlanmalı ve hastaların özellikleri ve tıbbi durumlarının bölgesel farklılıklar gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: Evde bakım hizmeti, geriatrik, sağlık politikası

Dicle Med J  2015;42(3):342-345

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0586

Cilt 42, Sayı 3 (2015)