ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Anger, anxiety and depression in females with diffuse alopecia
Seçil Aldemir, Seval Erpolat, Ercan Dalbudak, Seda Tan, Merve Topcu

Seçil Aldemir, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Ankara, Türkiye Email: drsecilozen@gmail.com

ABSTRACT

Objective: Present study aims to compare control group patients and patients with diffuse alopecia in order to understand the nature of the relationship between symptoms and level of anger and to see whether patient group has higher number of symptoms than control group.

Methods: 43 female patients who were diagnosed diffuse alopecia in dermatology clinic and 52 age-and-gender-matched control participants were included in the study. 20% of patients (n=19) with androgenetic alopecia, 10.5% of patients (n=10) with diffuse alopecia areata and 14.7% of patients (n=14) with telogen effluvium participated in study. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and The Trait Anger and Anger Expression Scale (TAAES) were filled by the participants. Also patients were followed up by a standard hospital form recording alopecia.

Results: It was found that patients with alopecia revealed significantly more depression (p<0,001) and anxiety (p<0,001)  scores than control group. Also trait anger (β = 0,216, Wald Z = 3,697, Exp(B)= 1,241, p<0,05) and anxiety (β = -0.466, Wald Z = 5,008, Exp(B)= 0.628, p<0,05)  scores significantly predicted alopecia group. Additionally total time period for alopecia significantly and positively correlated with depression (r= 0,402, p<0.01) and anxiety (r=0,393, p<0,01)  scores. Comparing patient groups with each other, trait anger and expressed anger were significantly different across groups.

Conclusion: Patient group reported more anxiety and depressive symptoms than control group. In treatment of patients with alopecia, bidirectional relationship between alopecia and psychological symptoms should be in consideration. Collaboration with psychiatry is suggested in order to improve treatment efficacy and patients’ life satisfaction. In addition anger management seems essential in treatment of patients with diffuse alopecia.

Key words: Diffuse alopecia, depression, anxiety, anger

Diffüz alopesili kadınlarda öfke, anksiyete ve depresyon

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada diffüz alopesili hastalarda psikiyatrik belirti sıklığının sağlıklı kontrollere göre daha fazla olup olmadığının belirlenmesi ve bunların öfke düzeyleriyle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışmaya dermatoloji polikliniğinde diffüz alopesi tanısı konulan 43 kadın hasta ile cinsiyet ve yaş açısından uyumlu sağlıklı 52 gönüllü dâhil edildi. Dermatolojik tanı olarak diffüz alopesi alt tiplerinden androgenetik alopesi tanısı alan 19 (%20,0), diffüz alopesia areata tanısı alan 10 (%10,5), telogen effluvium tanısı alan 14 (%14,7) kişi çalışmaya dâhil edildi. Hastalara ve kontrol grubuna Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) ve Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği (SÖÖTÖ) uygulandı. Standart hazırlanan “Saç Dökülmesi Hasta Takip Formu”na hastaların kayıtları yapıldı.

Bulgular: Alopesili hasta grubunda sağlıklı kontrollere göre anksiyete (p<0.001) ve depresyon (p<0.001) puanları anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Ayrıca sürekli öfke (β = 0,216, Wald Z = 3,697, Exp(B)= 1,241, p<0,05) ve anksiyete (β = -0.466, Wald Z = 5,008, Exp(B)= 0.628, p<0,05) puanlarının tanı grubunu anlamlı derecede öngördüğü ve ayırt edici olduğu belirlendi. Saç dökülme süresinin, anlamlı ölçüde depresyon (r= 0,402, p<0.01)  ve anksiyete (r=0,393, p<0.01)  puanları ile pozitif korelasyon gösterdiği bulundu. Dermatolojik tanılar birbirleriyle karşılaştırıldığında, sürekli öfke ve öfke dışa alt ölçekleri arasında anlamlı derecede farklılıklar saptandı.

Sonuç: Alopesili hastalarda sağlıklı kontrollere göre anksiyete ve depresif belirtilerin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu hastalara bu tür psikiyatrik rahatsızlıklar sıklıkla eşlik ettiği için psikiyatri kliniği ile işbirliği yapılması; hem tedavinin başarısını, hem de hastanın yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca bu hastalarda öfke ve öfke ifade tarzı üzerinde de dikkatle durulmalıdır. Bu ilişkinin farkında olmak diffüz alopesi hastalarının tedavisine katkı sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Diffüz alopesi, depresyon, anksiyete, öfke

Dicle Med J  2015;42(3):335-341

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0585

Cilt 42, Sayı 3 (2015)