ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A case with myocarditis secondary to Influenza virus (H1N1)
Fesih Aktar, Ali Güneş, Servet Yel, Ercan Çubuk, Fikri Demir, Şeyhmus Mete

Fesih Aktar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Diyarbakır, Türkiye Email: fesihaktar@yahoo.com

ABSTRACT

Although influenza is an acute and uncomplicated disease, that limits itself in the healthy children, it may lead to death by rarely forming the sickness. The most common complication of influenza is pneumonia and it is a rare complication which is developed together with myocarditis by influenza A and B viruses. A 32 months-old male patient was admitted for rapidly developed respiratory distress and tachycardia after fever, cough, vomiting, malaise and runny nose. His general status was medium, he had conscious and had hepatomegaly, tachycardia, dyspnea, tachypnea, intercostal-subcostal retractions and bilateral rhonchus. Cardiac enzyme levels and other laboratory parameters were found normal. Myocarditis and ejection fraction was determined as 42% in echocardiography. However, hospitalization hours between 24 and 48, the patient, whose significant respiratory compromise developed, was intubated and fastened to a mechanical ventilator. H1N1 is produce in nasopharyngeal swab culture at the sixth day of follow-up. Because we think H1N1 virus was responsible from current myocarditis, oseltamivir treatment was initiated. In the fourth day of the treatment the patient’s fever returned to normal, in the ninth day a dramatic recovery was observed. In tracking echocardiography, a significant improvement was observed in the ejection fraction and myocarditis picture compared with admission time. This case was presented in order to remind that in a patients, who present with influenza findings but have respiratory distress and tachycardia in addition to lower respiratory tract infection, myocarditis should also be considered in the differential diagnosis and to remind that promising results could be obtained with the early diagnosis and treatment.

Key words: Child, H1N1, influenza virus, myocarditis, oseltamivir

İnfluenza virüsü (H1N1)’ne sekonder gelişen miyokardit olgusu

ÖZET

İnfluenza, sağlıklı çocuklarda genellikle kendi kendini sınırlayan, akut ve komplikasyonsuz bir hastalık olsa da nadiren ciddi hastalık tablosu oluşturup ölüme neden olabilir. Enfeksiyonun en sık komplikasyonu pnömoni olup, miyokardit influenza A ve B virüsüne bağlı olarak gelişebilen nadir bir komplikasyondur. 32 aylık erkek hasta ateş, öksürük, kusma, halsizlik, burun akıntısı, sonrasında hızlı gelişen solunum sıkıntısı ve taşikardi şikâyetleri ile kabul edildi. Genel durumu orta, bilinci açık, hepatomegali, taşikardi, dispne, takipne, interkostal-subkostal çekilme ve bilateral ronküs mevcuttu. Kardiak enzim düzeyleri ve diğer laboratuvar parametreler normaldi. Ekokardiyografide miyokardit ve ejeksiyon fraksiyonu %42 olarak bulundu. Ancak takiplerinin 24-48. saatinde belirgin solunum sıkıntısı gelişen hasta entübe edilip mekanik ventilatöre bağlandı. Hastanın nazofarinks sürüntü kültüründe takiplerinin altıncı gününde H1N1 üredi. Mevcut myokardit tablosunun H1N1 virüsüne bağlı olabileceği düşünülerek Oseltamivir tedavisi başlandı. Tedavinin dördüncü gününde ateşi normale dönen hastanın dokuzuncu gününde kliniğinde dramatik bir iyileşme görüldü. Ekokardiyografi takiplerinde ise ejeksiyon fraksiyonu ve myokardit tablosunda başvuru anına göre belirgin düzelme gözlendi. Gribal enfeksiyon bulgularıyla başvurup solunum sıkıntısı ve taşikardi gelişen hastalarda, alt solunum yolu enfeksiyonu yanında miyokarditin de ayırıcı tanıda düşünülmesi ve erken tanı ve tedavi ile yüz güldürücü sonuçların alınabileceğini hatırlatmak amacıyla sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, H1N1, influenza virüsü, myokardit, oseltamivir

Dicle Med J  2015;42(3):383-386

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0594

Cilt 42, Sayı 3 (2015)