ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Distribution of Candida species isolated from blood cultures in a university hospital
Esma Akkoyun, Hafize Sav, Gökmen Zararsız, Fatma Ozakkas, Nuri Kiraz

Hafize Sav, Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty Department of Mycology, Istanbul, Turkey Email: hafize.sav@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: Candidemia is the fourth most common infection among nosocomial blood circulation infections. Although Candida albicans is the most frequently identified species in invasive candidiasis, incidence of non-albicans Candida species were increased especially among critically ill patients. This reflects the changes in clinical practice. The main objective of the present study is to determine the distribution of the Candida species that causes candidemia in our hospital and contributes to the prevention of nosocomial infections.

Methods: In a retrospective study (2013-2014) on candidemia, various Candida species isolated from blood cultures were evaluated and their epidemiological, clinical, and microbiological characteristics were determined.

Results: A total of 200 species of Candida were identified and the distribution was as follows: 38% C. albicans, 24.5% C. parapsilosis, 16.5% C. tropicalis, 13% C. glabrata, 3% C. krusei, 2% C. sake, 1% C. lusitaniae, 0.5% C. guilliermondii. The highest amounts of (103/200; 51.5%) of Candida species were identified at the adult intensive care unit.

Conclusion: Parallel to the increase in the patient population that is as risk for Candida infections, epidemiological studies should be made to identify the species and develop effective treatment protocols.

Key words: Candida, candidemia, invasive candida infection, epidemiology

Bir üniversite hastanesinde kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin dağılımı

ÖZET

Amaç: Kandidemi, nozokomiyal kan dolaşımı enfeksiyonları arasında dördüncü sırada yer almaktadır. İnvaziv kandidiyazda Candida albicans halen en sık tanımlanan patojen olsa da, albicans dışı kandida türlerine bağlı enfeksiyonlarda dramatik artış dikkati çekmektedir bu durum, klinik uygulamadaki değişimleri yansıtmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı kandidemi etkeni Candida türlerinin hastanemizdeki dağılımını belirleyerek hastane enfeksiyonlarının önlenmesine katkıda bulunmaktır.

Yöntemler: Retrospektif (2013-2014) bu çalışmada kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin epidemiyolojik, klinik ve mikrobiyolojik karakteristikleri bildirilmiştir.

Bulgular: Toplam 200 Candida spp türü %38 C. albicans, %24,5 C. parapsilosis, %16,5 C. tropicalis, %13 C. glabrata, %3 C. krusei, %2 C. sake, %1 C. lusitaniae, %0,5 C. guilliermondii olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan Candida türleri en yüksek oranla (103/200; %51,5) yoğun bakım ünitesinde saptanmıştır.

Sonuç: Candida infeksiyonları için risk teşkil eden hasta popülasyonunun artmasına paralel olarak, türlerin tanımlanması ve etkin tedavi protokollerinin geliştirilmesi için epidemiyolojik çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Candida, kandidemi, invaziv kandida infeksiyonu, epidemiyoloji

Dicle Med J  2015;42(3):368-372

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0591

Cilt 42, Sayı 3 (2015)