ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Tree falling related death
Abdullah Avşar, Erdem Okdemir, Alper Keten, Ramazan Karanfil

Abdullah Avşar, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Kahramanmaraş Email: drabdullahavsar@gmail.com

ABSTRACT

Objective: In this study, tree-falling death cases in the city of Kahramanmaraş are discussed with medicolegal aspects.

Methods: 21 tree-falling death cases in the city of Kahramanmaraş were analyzed retrospectively in the study between January 1 2008- December 31 2014.

Results: Of all the 21 cases were male and their average age was 59.5 years. All but one case occurred in rural areas. 20% of cases died during hospitalization. Cases of fall were most common from walnut tree (28.5%), followed by fig tree (23.8%) and grapevine (19%). Cases were observed most common in autumn and summer. Extremity injuries were presented 90.5% of cases. The distribution of bone fractures was found most commonly in skull, followed by vertebras, ribs. Cause of death was blunt force head trauma in 47.6% and thorax trauma in 23.8%.

Conclusion: Even rare, free-falling case has high mortality and morbidity level. To prevent such injuries, there must be education and informing about public health especially for the rural population.

Key words: Tree-falling, death, forensic medicine, autopsy

Ağaçtan düşmelere bağlı ölümler

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ağaçtan düşmeye bağlı ölüm olgularının özelliklerinin ortaya konması ve medikolegal yönleri ile tartışılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Kahramanmaraş ilinde 01.01.2008- 31.12.2014 tarihleri arasında ağaçtan düşmeye bağlı ölen 21 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ağaçtan düşmeye bağlı ölüm meydana gelen 21 olgunun tamamı erkekti. Olguların yaş ortalaması 59,5 yıl olarak tespit edildi. Yaralanmaların biri hariç tamamı kırsal alanda meydana gelmişti. Olguların 20‘sinde ölüm hastanede tedavi görürken gerçekleşmişti. Olguların en sık ceviz (%28,5) ağacından düşerek öldüğü, bunu incir (%23,8) ve üzüm asmasından (%19) düşmelerin izlediği görüldü. Ağaçtan düşmelerin en sık sonbahar ve yaz aylarında görüldüğü tespit edildi. Yaralanma bölgelerine bakıldığında olguların %90,5’inde ekstremite bölgelerinde yaralanmanın gerçekleştiği görüldü. Olgularda meydana gelen kemik kırıkları incelendiğinde, en sık kafatası kemiklerinde, sonra sırasıyla vertebra ve kaburga kemiklerinde kırıkların oluştuğu tespit edildi. Ölüm nedenleri incelendiğinde olguların %47,6’sında künt kafa travması sonucu beyin yaralanması, %23,8’inde künt göğüs travması sonucu iç organ yaralanması nedeniyle ölümün meydana geldiği tespit edildi.

Sonuç: Ağaçtan düşmeye bağlı ölümler seyrek görülmekle birlikte morbitide ve mortalitesi yüksek yaralanmalardır. Bu yaralanma türlerinde mortalite ve morbitideyi azaltmak amacıyla özellikle kırsal alanda yaşayanlara yönelik koruyucu halk sağlığı tedbirlerinin alınması, kaza önleme çalışmalarının ve eğitimlerinin yapılması önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Ağaçtan düşme, ölüm, adli tıp, otopsi.

Dicle Med J  2015;42(3):331-334

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0584

Cilt 42, Sayı 3 (2015)