ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Characteristics of poisoning cases in Adiyaman city
Öznur Uludağ, Atilla Tutak, Mevlüd Doğukan, Recai Kaya, Ayşe Şahin Tutak, Mustafa Çelik

Öznur Uludağ, Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Adıyaman University Medical School, Adıyaman, Turkey Email: uludagoznur@gmail.com

ABSTRACT

Objective: Aim of this study was to retrospectively evaluate poisoning cases in an intensive care unit (ICU) in order to determine the profile of poisoning cases, update epidemiological data in Adiyaman, and contribute to data about poisoning in our country.

Methods: Between 01-01-2012 and 31-12-2013 174 patients (116 males, 58 females) with a mean age of 23.7 years were treated. Demographic characteristics, reasons and ways of poisoning, types of toxic substances, length of their ICU stay and prognosis were evaluated.

Results: 2733 patients admitted to the intensive care unit were 174 poisoning cases. Poisoning ways were suicide by drug overdose (n=162, 93.1%), and accidental poisoning (n=12,6.9%).119 patients (66.5%) had single drug intake, thirty-three patients (18.4%) with multiple drug intake, and 16 (8.9%) were poisoned by organic phosphates. The most common drug used for suicide was antidepressants (n=87.5%). 32 patients (18.4%) took analgesics and anti-inflammatory drugs. A total of 152 patients taking the drug, 22 patients were poisoned by other means. The median length of patient stay was 2 days (range 1-20 days).

Ninety-nine patients (56.9%) recovered and were discharged.72 patients (41.4%) were admitted to inpatient after intensive care unit. Patients were followed up by asking poisoning suicidal psychiatric consultation.1 patient was followed up for 20 days in intensive care due to alcohol poisoning but was died.2 patients (1.1%) were referred to a center forward.

Conclusion: Majority of the patients were females, who took drugs with suicidal intention. Frequent use of antidepressants, which are not subject to control by authorities, to commit suicide was remarkable.

Key words: Intensive care unit, poisoning, suicide, antidepressant drugs

Adıyaman ilinde zehirlenme hastalarının özellikleri

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen zehirlenme olguları retrospektif incelenerek ilimize ait zehirlenme vakalarının profilini belirlemek, epidemiyolojik çalışmaların güncellenmesine ve ülkemizin zehirlenme verilerine katkıda bulunmak amaçlandı.

Yöntemler: Yoğun bakım ünitesinde 01.01.2012-31.12.2013 tarihleri arasında zehirlenme nedeni ile 174 hasta (116 kadın, 58 erkek; Ort. Yaş 23.7± 8.7 dağılım 13-53) takip ve tedavi edildi. Hastalar demografik özellikleri, zehirlenme neden ve yolları, alınan toksik maddenin türü, yatış süreleri ve prognozlarına göre değerlendirildi.

Bulgular: Yoğun bakım ünitesine kabul edilen 2733 hastanın 174'ü zehirlenme olgusu idi. Zehirlenme yolu; intihar amaçlı ilaç alımı (n=162, %93,1) ve kaza ile zehirlenme (n=12, %6,9) idi. Yüzondokuz hasta (%68,4) tekli ilaç alımı, 33 hasta (%18,4) çoklu ilaç alımı, 16 hasta (%9,2) organik fosfat nedeni ile zehirlenmişti. İntihar amacıyla alınan ilaçlar arasında en sık etken antidepresan (n=87,%50) ilaçlardı. Bunu otuz iki hasta (%18,4) ile analjezik ve antienflamatuar ilaçlar takip etti. Toplam 152 hasta ilaç alarak 22 hasta diğer yollarla zehirlenmişti. Hastaların ortanca yatış süresi 2 gün (dağılım 1-20 gün) idi. Hastaların 99’u (%56,9) iyileşerek taburcu edildi.72 hasta (%41,4) yoğun bakım sonrası yataklı servise yatırıldı. 1 hasta (%0,6) alkol zehirlenmesi nedeniyle 20 gün yoğun bakımda takip edildi. Ancak yaşamını yitirdi. 2 hasta (%1,1) ileri bir merkeze sevk edildi.

Sonuç: Hastaların büyük çoğunluğunun intihar amacıyla ilaç alan genç kadın hastalar olduğu görüldü. İntihar için sıklıkla reçete kontrolüne tabi olmayan antidepresanların kullanılması dikkate değerdir.

Anahtar kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, zehirlenme, intihar, antidepresan ilaçlar

Dicle Med J  2015;42(3):284-288

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0575

Cilt 42, Sayı 3 (2015)