ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of 14 patients performed radiotherapy due to Kaposi sarcoma
Fatma Teke, Zeynep Meltem Akkurt, Özgür Yıldırım, Memik Teke, Seyid Burhanedtin Zincircioğlu

Fatma Teke, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD. Diyarbakır, Türkiye Email: doktorfatmateke@gmail.com

ABSTRACT

Objective: In our study, we evaluated the clinical characteristics and outcomes of treatment in patients with Kaposi's sarcoma (KS).

Methods: The patients undergoing radiotherapy (RT) because of the KS between the years 2005-2012 in Radiation Oncology Department of Dicle University Hospital were included. All patients underwent RT with different dose-fractionation schemes to increase quality of life and to palliate the symptoms. Patients with lesions in multiple regions underwent RT in the same or different dates. Responses to radiotherapy were recorded as complete or partial response.

Results: Fourteen patients received radiotherapy because of f KS were evaluated retrospectively. Twenty two different regions of 14 patients underwent RT . Only one patient (4.5%) was performed RT to glans penis as a third region while performed to the two regions in six patients (27.3%). At irradiations, 6 MV and 10 MV photon energies with 6 MeV, 9 MeV and 12 MeV electron energy were used. Water phantom or bolus material was used to obtain a homogeneous dose distribution in the photon irradiation. RT dose administered to a total of 22 different regional was median 800 cGy (Range: 800-3000 cGy). Median number of RT fractions was 1 (Range: 1-10).

When treatment response were evaluated stable disease was present in the 4 (18.1%) regions. Partial response was achieved in eight (36.4%) regions, complete response in 10 (45.5%). RT-related common lymphedema in the feet and legs was observed in the four (57.3%) regions in the acute period. Complication of pain was present in two (28.7%) regions.

Conclusion: RT is an appropriate and effective treatment regimen in the palliative treatment of KS lesions. Excellent response rates of skin lesions may be obtained by RT. Lesions and symptoms such as itching may be lost after RT. Side effects such as edema and pain may be relieved by supportive treatment.

Key words: Kaposi's sarcoma, radiotherapy, dose-fractionation scheme

Kaposi sarkomu nedeniyle radyoterapi uygulanan 14 hastanın değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda Kaposi sarkomu (KS) tanısı nedeniyle radyoterapi (RT) uygulanan hastaların klinik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını değerlendirdik.

Yöntemler: Çalışmaya Dicle Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde 2005-2012 yılları arasında RT uygulanan KS tanılı hastalar dahil edildi. Tüm hastalara semptomların palyasyonu ve yaşam kalitesini arttırmak için farklı doz-fraksiyonasyon şemaları ile RT uygulandı. Birden çok bölgesinde lezyonu olan hastalara aynı veya farklı tarihlerde RT uygulandı. Hastaların radyoterapiye cevapları tam veya kısmi yanıt olarak kaydedildi.

Bulgular: KS nedeniyle radyoterapi uygulanan 14 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. On dört hastanın toplam 22 farklı bölgesine RT uygulandı. Altı hastada (%27,3) iki ayrı bölge ışınlanırken, yalnız bir hastada (%4,5) üçüncü bölge olarak glans penisteki lezyona RT uygulandı. Işınlamalarda 6 MV ve 10 MV foton enerjileri ile 6 MeV, 9 MeV ve 12 MeV elektron enerjileri kullanıldı. Foton ışınlamalarında homojen doz dağılımı elde etmek için su fantomu veya bolus materyali kullanıldı. Uygulanan RT dozu toplam 22 farklı bölge için medyan 800 cGy (800-3000 cGy) idi. RT fraksiyon sayısı medyan 1’di (1-10). Tedavi yanıtları değerlendirildiğinde 4 (%18,1) bölgede stabil hastalık mevcuttu. Sekiz (%36,4) tedavi bölgesinde kısmi cevap sağlanırken, 10 (%45,5) bölgede de tam cevap elde edildi. Dört (%57,3) tedavi bölgesinde RT’ ye bağlı ayaklarda ve bacaklarda akut dönemde yaygın lenfödem gözlendi. İki (%28,7) bölgede ise ağrı komplikasyonu mevcuttu.

Sonuç: RT, KS lezyonlarının palyatif tedavisinde uygun ve etkili bir tedavi rejimidir. RT ile cilt lezyonlarında mükemmel cevap oranları elde edilebilir. RT sonrası lezyonlar ve kaşıntı gibi şikayetler kaybolabilir. Ağrı, ödem gibi yan etkiler destek tedavi ile giderilebilir.

Anahtar kelimeler: Kaposi sarkomu, radyoterapi, doz-fraksiyon şeması

Dicle Med J  2015;42(3):326-330

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0583

Cilt 42, Sayı 3 (2015)