ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Job Satisfaction, Anxiety Level and Associated Factors in a Group of Residents in a University Hospital
Aziz Yasan, Altan Essizoglu, Murat Yalçın, Mustafa Özkan4

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD 2Diyarbakır Devlet Hastanesi Psikiyatri Klinigi

ABSTRACT

In our study, we aimed to research the job satisfaction among the residents at Dicle University Medical Faculty Hospital, some factors affecting this and some psychological effects of not being pleased with their jobs. With respect to this aim, socio demographic data form, Minnesota Job Satisfaction, Beck Anxiety Inventory, State Trait Anger Scale were given to 140 residents at University who accepted to join this study and were collected the following day. In study, 35 percent of the participants having joined the study weren’t pleased with their works. The number of satisfied residents was higher among the willingly choice making residents in favour of their Works(34.8%) than the participants who were unwilling to choice the department (65.2%) they are working now (x2:11.046, p<0.01). Beck anxiety results were found to be much higher in the residents who were not pleased with their workers than the workers pleased with their works. Finally, there are some factors determining the job satisfaction. There is relationship between job satisfaction and mental health. Because this can give rise to negative effects on the performance of the work, it is required that some solution ways be found in order to increase the work contention.

Key words: Job Satisfaction, Anxiety, the Factors Involved

Bir Üniversite Hastanesinde Çalısan Arastırma Görevlilerinde İs Memnuniyeti, Anksiyete Düzeyi ve liskili Etmenler

ÖZET

Çalısmamızda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalısan arastırma görevlilerinin is memnuniyeti, bunu etkileyen etmenler ve is memnuniyetinin bulunmamasının bazı psikolojik etkilerini arastırmayı amaçladık. Bu amaçla çalısmaya katılmayı kabul eden 140 arastırma görevlisine sosyodemografik veri formu, Minnesota is doyum ölçegi, Beck Anksiyete Envanteri ve Durumluluk Sürekli Öfke ölçekleri teslim edilip bir gün sonra kapalı zarf içinde toplandı. Çalısmaya katılanların %35’inde is memnuniyeti bulunmamaktaydı. _s memnuniyeti bulunmayanlarda istedigi dalı kazanamamıs olanlar ve sadece pratisyen hekim olarak çalısmak istemedigi için uzmanlık egitimi alanların oranı (%65.2), is memnuniyeti bulunanlara (%34.8) göre anlamlı derecede daha yüksekti (x2:11.046, p<0.01). _s memnuniyeti bulunmayanlarda, Beck Anksiyete puanları is memnuniyeti bulunanlara göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Sonuç olarak is memnuniyetini belirleyen bazı etmenler bulunmaktadır. _s memnuniyeti ile ruh saglıgı birbiriyle iliskilidir. Bu durum is performansı üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceginden kisilerin is memnuniyetini artırmak için çözüm yollarının bulunmasına gereksinim vardır.

Anahtar kelimeler: _s Memnuniyeti, Anksiyete, _liskili Etmenler

Dicle Med J  2005;35 (4):228-233

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.

Cilt 35, Sayı 4 (2008)