ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home
Birsen Altay, lknur Aydın Avcı

OMÜ Samsun Saglık Yüksek Okulu Email: munisealtay@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: This research has been made to examine the relation between the self care strength and the life satisfaction of the elderly living in the nursing home and factors that affect.

Material and methods: Descriptive and cross-sectional type of this study was performed in nursing home in Samsun between December 2007-0ctaber 2008. The sample consist of 56 elderly. The data were collected by Self Care Agency Scale (SCAS) and The Satisfaction With Life Scale (SWLS). SCAS minimum score is 35 and maximum is 140. If the SWLS index is less than 7, it means it is low but, if it is more than 13 this means it is high SWLS in fact. For evaluation, t test, Mann-Whitney U test and Kruskall Wallis analysis were performed.

Results: It was found that SCAS form of the elderly the mean score was 86.4 ±18.8. SWLS form the mean score was 20.3 ± 5.9. _t can be said that they are higher than mean level. Self-care strength is high those graduated from high school and in individual who are between the rest not problem and to be satisfaction of living in the nursing home. Life Satisfaction was found to be high those the rest not problem and who do not depend on anybody else while doing their daily activity. Conclusion: There is a strong positive relationship between the self-care strength of the elderly individual and their life satisfaction.

Key words: Elderly, nursing home, self-care agency, life Satisfaction

Huzurevinde yasayan yaslılarda özbakım gücü ve yasam doyumu arasındaki ilişki

ÖZET

Amaç: Bu çalısma huzurevinde yasayan yaslılarda Özbakım Gücü ve Yasam Doyumları arasındaki iliskiyi ve etkileyen bireysel faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıstır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu arastırma Aralık 2007-Ocak 2008 tarihleri arasında Samsun huzurevinde yapılmıs olup, örnekleme 56 yaslı alınmıstır. Verilerin toplanmasında soru formu ile Özbakım Gücü Ölçegi (ÖGÖ) ve Yasam Doyum Ölçegi (YDÖ) kullanılmıstır. ÖGÖ’den alınacak minimum puan 35, maksimum puan 140’ dır. YDÖ ölçeginden alınan 7 puan ve altının düsük, 13 puan ve üstü yüksek yasam doyumunu göstermektedir. Verilerin degerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmıstır.

Bulgular: Huzur evinde kalan yaslıların ÖGÖ puan ortalaması 86.4 ±18.8, YDÖ puan ortalaması 20.3 ± 5.9 olarak yüksek bulunmustur. ÖBÖ orta-lise mezunlarında, uyku sorunu olmayanlarda ve huzur evinde kalmaktan memnun olanlarda yüksek bulunmustur. Yasam doyumu ise günlük islerini kendi kendilerine yapabilenlerde ve uyku sorunu olmayanlarda yüksek bulunmustur.

Sonuç: Yasam doyumu ile öz bakım gücü arasında pozitif yönde anlamlı iliski bulunmustur. ÖGÖ arttıkça yasam doyumu da artacaktır.

Anahtar sözcükler: Yaslı, huzur evi, özbakım gücü, yasam Doyumu

Dicle Med J  2009;36 (4):275-282

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.04.

Cilt 36, Sayı 4 (2009)