ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Acute hemorrhagic edema of infancy
Sultan Ecer Mentes, Mustafa Taskesen, Selahattin Katar, M. Emin Günel, Sedat Akdeniz

Dicle Üniversitesi Tıp Fak., Çocuk Sag. ve Hast. AD, Diyarbakır Email: secer@dicle.edu.tr

ABSTRACT

Acute hemorrhagic edema of infancy is a rare form of leukocytoclastic vasculitis. Mostly it appears under three years of age and is characterized by purpuric skin lesions, fever and edema. A three years-old boy, who has cough and coryzea was admitted to our clinic for fever and red spots on legs and arms. In physical examination; ecimotic skin lesions on right ear, face, arms, dorsal of the hands, buttocks, legs and dorsal of the feet were found. In the laboratory tests acute phase reactants were elevated and blood coagulation tests were in normal range. Hepatit A,B,C and TORCH markers were negative. Punch biopsy obtained from gluteal area showed leukositoclastic vasculity. Focal fibrinogen accumulation was detected by immun fluorescent microscopy. Regression on lesions was not observed despite supportive therapy, so prednisolone (1 mg/kg/day) therapy was started. On the third day of the steroid therapy, complete recovery was achived.

Key words: Hemorrhagic edema of infancy , leukocytoclastic vasculitis, steroid therapy

Bebeklik dönemi akut hemorajik ödemi

ÖZET

Akut infantil hemorajik ödem lökositoklastik vaskülitin bir formu olup, daha çok üç yas altı çocuklarda ates, ödem ve purpurik deri lezyonları ile karakterizedir. Üç yasında öksürük ve soguk algınlıgı olan erkek çocuk klinigimize bacak ve kollarında kırmızı renkli döküntü, ates nedeni ile basvurdu. Fizik incelemede sag kulak üstünde, yüzünde, kollarında ve ekstremitelerinde ekimotik lezyonlar bulundu. Laboratuvar sonuçlarında akut faz reaktanları pozitif, koagulasyon testleri ise normal idi. Hepatit A,B,C ve TORCH belirteçleri negatif idi. Gluteal bölgeden alınan punch biyopsi sonucu lökositoklastik vaskülit ile uyumlu ve immünfloresan incelemede lokal fibrinojen birikimi tespit edildi. Destek tedavisine ragmen lezyonlarında gerileme gözlenmeyen hastaya bu nedenle 1mg/kg/gün prednizolon tedavisi baslandı. Tedavinin üçüncü gününde lezyonlar tamamen düzeldi.

Anahtar kelimeler: infantil hemorajik ödem, lökositoklastik vaskülit, steroid tedavisi

Dicle Med J  2009;36 (1):56-58

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.01.

Cilt 36, Sayı 1 (2009)