ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Results of ambulatory arterial blood pressure monitoring in children with obesity
Faruk Öktem

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul- Türkiye. Email: oktemfaruk@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: The relationship between obesity and essen­tial hypertension is well known. In this study, we aimed to evaluate ambulatory arterial blood pressure monitoring of obese and non-obese children who had similar demo­graphic characteristics.

Materials and methods: Seventy one children and ad­olescents (n=39 obesity, n=32 controls) were studied. Blood pressure of the children were measured by 24 hour ambulatory blood pressure monitoring device.

Results: Obese children had significantly higher mean blood pressure values (systolic 121.9±11.7 mmHg, dia­stolic 70.2±5.3 mmHg) than control subjects (systolic 109.3±6.7 mmHg, diastolic 65.1±4.6 mmHg, p<0.05). Also, daytime and nighttime systolic and diastolic blood pressures were higher in patients with obesity than con­trols (p<0.05). Distribution of dipping status was not dif­ferent between groups (p>0.05). Blood pressure load was found to be increased in obese children compared to the controls (%13.6±12.9 and %2.6±3.4, respectively; p<0.05). Serum total cholesterol and LDL-cholesterol levels of obese children (181.1±33.4 and 131.1±23.1mg/dl) were significantly higher than those of the controls (134.3±11.1 and 103.3±14.2 mg/dl, p<0.05).

Conclusions: Obesity in children and adolescents should not be regarded as variations of normality, but as abnor­mality with an extremely high risk for the development of hypertension and hyperlipidemia in adulthood.

Key words: Hypertension, ambulatory blood pressure monitoring, children, obesity

Obez çocuklarda ambulatuar arteriyel kan basıncı izlem sonuçları

ÖZET

Amaç: Obezite ile esansiyel hipertansiyon arasındaki ilişki iyi bilinmektedir. Bu çalışmada benzer demografik özelikler taşıyan obez ve normal çocuklarda, ambulatuar arteriyel kan basınç izlemi yapmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Toplam 71 çocuk ve adolesan (n=39 obez, n=32 kontrol) çalışmaya dahil edildi. Çalışmada kan basınç ölçümü, ambulatuar kan basınç izlem aleti ile yapıldı.

Bulgular: Obez çocuklarda ortalama sistolik ve diyas­tolik kan basınçları (sistolik 121.9±11.7 mmHg, diyasto­lik 70.2±5.3 mmHg), kontrol grubuna (sistolik 109.3±6.7 mmHg, diyastolik 65.1±4.6 mmHg) göre daha yüksek bulundu (p<0.05). Gündüz ve gece sistolik ve diyastolik kan basınçları da obez hastalarda kontrol grubuna göre daha yüksekti (p<0.05). Dipping durumu gruplar arasında farklı değildi (p>0.05). Kan basınç yükü obez hastalarda kontrol grubuna göre artmış olarak bulundu (sırasıyla; %13.6±12.9 ve %2.6±3.4, p<0.05). Serum total kolesterol ve LDL düzeyleri (181.1±33.4 ve 131.1±23.1mg/dl) obez çocuklarda kontrol grubundan daha yüksek saptandı (134.3±11.1 ve 103.3±14.2 mg/dl, p<0.05).

Sonuç: Obez hastalarda yüksek kan basıncı görülme ris­ki fazladır. Çocuk ve adolesanlarda obezite normalin bir varyantı olarak kabul edilmemeli, erişkinde hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi önemli sorunların gelişiminde çok önemli risk faktörü olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, ambulatuar kan ba­sınç izlemi, çocuklar, obezite

Dicle Med J  2010;37 (4):353-357

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Cilt 37, Sayı 4 (2010)