ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Involvement of bilateral lacrimal gland in systemic Hodgkin disease
Özlem Yalçın Tök, Levent Tök, Fatma Akbaş Kocaoğlu, Züleyha Yalnız, Firdevs Örnek Örnek

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Email: esattok@yahoo.com

ABSTRACT

Five percent (5%) of lacrimal gland tumors are originated from lymphoid tissue. In one type of Hodgkin disease which is abounding in lymphocytes, involvement of lacri­mal gland is a rather rare entity.

A 48 – year old woman who had swollen both eyelids, applied to department of oculoplasty in our clinic. At in­spection, when eyelids were rotated, a mass was seen at the region which fits to bilateral lacrimal gland area. Magnetic resonance imaging of the orbita showed a well-demarcated soft tissue mass without invade adjacent structure in the supero-lateral aspect of the bilateral orbit, occupying lacrimal gland. Lymphadenopathies in abdomi­nal, cervical, inguinal, axillary regions have been found in systemic scanning. Biopsy of lacrimal gland and axillary lymphadenopahty were performed and histopathological examination revealed the diagnosis as Hodgkin disease abounding in lymphocytes. The patient was underwent four cure chemotherapy. Clinical and tomographic find­ings were found to be regressed after treatment.

Key Words: Hodgkin disease, lacrimal gland, bilateral in­volvement, chemotherapy

Sistemik Hodgkin hastalığında iki taraflı lakrimal bez tutulumu

ÖZET

Lakrimal gland tümörlerinin %5’i lenfoid dokudan köken alır. Hodgkin Hastalığının lenfositten zengin tipinde lakri­mal gland tutulumu ise oldukça nadir bir durumdur.

Kliniğimiz okuloplasti birimine başvuran, 48 yaşındaki kadın hastanın şikayeti her iki göz kapağında şişlik idi. Muayenede kapaklar çevrildiğinde bilateral lakrimal glan­da uyan bölgede kitle görüldü. Orbita manyetik rezonans görüntülemesinde bilateral bulbus okuli süperolateralin­de, lakrimal bezi tutan, sınırları belirgin, komşu yapıla­ra invazyon göstermeyen, yumuşak doku kitlesi izlendi. Sistemik taramada abdominal, servikal, inguinal, aksiller bölgelerde lenfadenopatilere rastlandı. Lakrimal gland ve aksiller lenf nodu biyopsileri yapıldı. Histopatolojik tanı lenfositten zengin Hodgkin Hastalığı olarak rapor edildi. Hastaya dört kür kemoterapi verildi. Tedavi sonrasında klinik görünüm ve tomografik incelemede bulguların ge­rilediği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin hastalığı, lakrimal gland, bi­lateral tutulum, kemoterapi

Dicle Med J  2010;37 (1):67-70

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.01.

Cilt 37, Sayı 1 (2010)