ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A case report with catheter caused Bacillus cereus bacteremia and investigating the clonal relatedness between the isolates by PFGE
Fırat Zafer Mengeloğlu, H. Agah Terzi, Muammer Bilici

Siirt Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Siirt, Türkiye Email: mengeloglu@gmail.com

ABSTRACT

Bacillus cereus is a motile and spore-forming Gram posi­tive rod and is a microorganism species which cause in­fections such as food poisoning, endocarditis, bacteremia sepsis.

In our case; 57 years old, acute myeloid leukemia diag­nosed female patient who had bone narrow transplantation and getting chemotherapy was interned with prediagnosis of neutropenic fever and pneumonia in internal medicine clinics which she admitted with high fever. Since B.cereus growth in peripheral vein blood cultures, catheter blood cultures was performed simultaneously. B.cereus growth repeated in the cultures so catheter caused bacteremia was considered as the diagnosis and antibiotherapy was expanded. After treatment, no growth was observed ex­cept catheter blood cultures, general condition of the pa­tient improved and her fever disappeared.

Pulsed-field gel electrophoresis was performed in order to investigate the clonal relatedness between B.cereus isolates which were grown in three cultures of separate times and isolates were observed as the same clone.

Blood cultures yielded B.cereus are usually considered the possibility of contamination so some clinical laborato­ries do not perform identification at species level. But the species which is isolated may be the cause of infection, so this approach may be time-consuming for the patient and cause a delay in necessary treatment. In such cases; repeat blood culture should be requested and a decision should be done whether to perform species identification according to the patient’s immune system condition and clinical presentation.

Key words: Bacillus cereus, cereus, catheter, bacter­emia, PFGE.

Kateter kaynaklı Bacillus cereus bakteriyemisi olgusu ve izolatlar arasındaki klonal ilişkinin PFGE ile araştırılması

ÖZET

Bacillus cereus, hareketli, endospor oluşturabilen Gram pozitif fakültatif aerop basil olup, besin zehirlenmesi, en­dokardit, bakteriyemi ve sepsis gibi enfeksiyonlara neden olmaktadır.

Olgumuzda, 57 yaşında akut myeloid lösemi tanılı, kemik iliği nakli olmuş, kemoterapi almakta olan bayan hasta yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu dahiliye kliniğinde nötropenik ateş ve pnömoni öntanılarıyla yatırıldı. Peri­ferik kan kültürlerinde Bacillus cereus üremesi üzerine kateterle eş zamanlı kan kültürleri yapıldı. Kültürlerde B.cereus üremesi tekrar eden hastada kateter kaynaklı bakteriyemi tanısı konularak antibiyotik tedavisi genişle­tildi. Tedavi sonrasında kateter kan kültürleri dışında üre­mesi görülmeyen hastanın genel durumunun düzeldiği ve ateşinin düştüğü gözlendi.

Üç ayrı zamanda alınan kültürlerde üreyen B.cereus izo­latları arasında klonal ilişkinin araştırılması amacıyla Pul­sed-field jel elektroforezi yapıldı ve izolatların aynı klon olduğu görüldü.

Kan kültürlerinde Bacillus türlerinin üremesi genellikle kontaminasyon olasılığını düşündürmekte olduğundan bazı klinik laboratuvarlar tür düzeyinde identifikasyon yapmamaktadır. Fakat izole edilen tür enfeksiyon etkeni olabileceğinden, bu yaklaşım hasta için zaman kaybına ve gerekli tedavinin gecikmesine neden olabilir. Bu du­rumlarda kan kültürü tekrarının istenmesi, hastanın im­mün sistem durumu ve klinik tablosu göz önünde bulun­durularak tür tayininin yapılıp yapılmamasına karar ver­mek gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Bacillus cereus, cereus, kateter, bak­teriyemi, PFGE

Dicle Med J  2011;38 (3):358-360

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0050

Cilt 38, Sayı 3 (2011)