ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of the approach of General Surgery Specialists in Turkey to surgical videos published on You Tube
Sezgin Topuz, Muhammed Alkan

SezginTopuz, Kahramanmaraş Sütçü Imam University School of Medicine, Department of General Surgery, Kahramanmaraş, Turkey e-mail: sezgintpz@gmail.com                  

Evaluation of the approach of General Surgery Specialists in Turkey to surgical videos published on YouTube

Abstract

Objective: YouTube is an extremely popular social media platform used to watch, upload and share videos. YouTube contains many surgical videos intended for educational or marketing purposes. This article primarily aims to reveal Turkish general surgeons’ approach to and interest in social media, with a special focus on YouTube, and to discuss the pros and cons of YouTube as an educational source.

Methods: An online survey of general surgery residents and attending physicians was conducted between April 2021 and May 2021 using a 16-item questionnaire. Participants were first asked to provide consent and provide demographic data such as age, sex and medical title, and then to answer questions about the use of social media, particularly YouTube, viewing surgical videos on YouTube, the ethical aspect of posting surgical videos on social media and whether or not they use it for educational purposes. Statistical analysis was conducted using descriptive statistics, ratios and frequencies.

Results: The survey was completed by 46 general surgeons with various medical titles from different healthcare institutions. Most participants reported using YouTube to watch videos (95.7%). Almost a quarter (28.3%) reported frequently using YouTube to view surgery videos. Furthermore, most participants (87%) found the surgery videos on YouTube educational (91.3%). One of the striking results was that 52.2% of the participants reported that they had a friend who performed a first-time surgical procedure after watching it on YouTube. In addition, most surgeons considered it ethically appropriate to use surgical videos from YouTube as an educational source (76.10%).

Conclusion: YouTube draws great interest from general surgeons as well as other members of society. General surgeons watch surgical videos on YouTube for educational purposes and find it ethical to post such videos. However, more extensive studies are needed to clarify further the role of increasingly used video-sharing platforms in education.

Key words: YouTube, general surgery, social media

Türkiye'deki Genel Cerrahi Uzmanlarının YouTube'da yayınlanan cerrahi videolara yaklaşımının değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Sosyal medya ortamlarından olan Youtube, kullanıcıların video izlemek, yüklemek ve paylaşmak üzere tercih ettiği, son derece yaygın kullanılan internet uygulamalarındandır. Eğitim ya da reklam amacıyla Youtube’a yüklenmiş pek çok ameliyat videosu bulunmaktadır. Amacımız ülkemizde genel cerrahların Youtube özelinde sosyal medyaya yaklaşımlarını, ilgilerini ortaya koymak ikincil olarak ise Youtube'un bir eğitim materyali olarak avantaj ve sakıncaları tartışmaktır.

Yöntemler: Nisan 2021 ve Mayıs 2021 tarihleri arasında genel cerrahi asistanları ve uzmanlarını kapsayan internet ortamında anket düzenlendi. Toplan 16 sorudan oluşan ankette katılımcıların onamı alınarak yaş, cinsiyet, unvan gibi genel bilgilerin ardından Youtube özelinde sosyal medyayı kullanımları, Youtube’ta ameliyat videolarını izleyip izlemedikleri, ameliyat videolarının sosyal medyada yayınlanmasının etik yönü, eğitim amacıyla kullanıp kullanmadıkları hakkında soruları yanıtlamaları istendi. İstatistiksel çalışmalarda tanımlayıcı istatistikler, oranlar ve frekanslar kullanıldı.

Bulgular: Anketimize çeşitli sağlık kuruluşlarından, farklı ünvanda 46 (n) Genel Cerrahi hekimi katıldı. Katılımcıların çoğu video izlemek için Youtube'u kullanmaktaydı (%95,7). Neredeyse dörtte biri (%28,3) Youtube'u ameliyat videolarını izlemek için sıklıkla kullandıklarını bildirdi. Çoğu katılımcı (%87) Youtube'daki ameliyat videolarını eğitici buldu (%91,3). Dikkat çeken sonuçlardan biri, katılımcılardan %52,2’si daha önce yapmadıkları bir ameliyatı Youtube’ tan izledikten sonra yapan bir arkadaşının olduğunu bildirmesi idi. Çoğu cerrah, Youtube'daki cerrahi videoların eğitim materyali olarak kullanılmasını etik olarak uygun gördü (%76,10).

Sonuç: Youtube toplumun diğer bireylerinde olduğu gibi genel cerrahi hekimlerince de yoğun bir ilgi görmektedir. Genel cerrahi hekimleri Youtube’tan ameliyat videolarını eğitim amacıyla izlemekte ve videoların yayınlanmasını etik bulmaktadır. Geniş katılımlı çalışmalar giderek artan oranda kullanılan video paylaşım platformlarının eğitimdeki yerini daha net ortaya koyabilecektir.

Anahtar kelimeler: Youtube, genel cerrahi, sosyal medya.  

Dicle Med J  2024; 51 (1): 1-9

Doi: 10.5798/dicletip.1451403

Volume 51, Number 1 (2024)