ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A Retrospective Cross-Sectional Study on the Effect of Socio-Cultural Factors and Edication in Early Detection of Breast Cancer
Abidin Tüzün, Zeynep Şener Bahçe, Erkan Dalbaşı

Abidin Tüzün, Health Sciences University Diyarbakır GaziYasargil Health Practice and Research Center, General Surgery Clinic, Diyarbakır, Turkey.e-mail: atuzun_1@hotmail.com                    

A Retrospective Cross-Sectional Study on the Effect of Socio-Cultural Factors and Edication in Early Detection of Breast Cancer        

Abstract

Backgrounds: The aim of this study is to investigate the preferences of female patients regarding the choice of surgeon for breast examination and the factors impacting this preference.

Methods: A questionnaire was administered by interviewing 746 patients who applied to the General Surgery outpatient clinic with complaints of breast disease, and the results were analyzed statistically. The questionnaire form included the patient's age, marital status, hormonal status, history of delivery, complaints, factors that may impact the choice of physician, educational status, physical examination findings, and imaging results.

Results: The study group included 746 patients aged between 14 and 76 years. While 284 (38%) of our patients applied to the outpatient clinic within 7 days of their first symptoms, 462 (62%) applied more than 7 days later. Due to late admission, advanced-stage breast cancer was detected in 2.8% of the patients. The most common reason for the delay in admission was the feeling of embarrassment in females of all age groups.

Conclusion: Women with breast disease apply to the physician in the late period due to feeling embarrassed, religious beliefs, spouse pressure, and having a reservation for being examined by a male doctor. Breast diseases could be detected and treated in an earlier period, by enabling patients to apply to a physician earlier, with training, especially for women.

Keywords: breast cancer, socio-cultural factors, female surgeon    

Meme Kanserinin Erken Teşhisinde Sosyo-Kültürel Faktörlerin ve Eğitimin Etkisi Üzerine Retrospektif Kesitsel bir Çalışma

Öz

Giriş: Bu çalışmanın amacı kadın hastaların meme muayenesi için cerrah seçimine ilişkin tercihlerini ve bu tercihi etkileyen faktörleri araştırmaktır.

Yöntemler: Genel Cerrahi polikliniğine meme hastalığı şikayetiyle başvuran 746 hastayla görüşülerek anket uygulandı ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edildi. Anket formunda hastanın yaşı, medeni durumu, hormonal durumu, doğum öyküsü, şikayetleri, hekim seçimini etkileyebilecek faktörler, eğitim durumu, fizik muayene bulguları ve görüntüleme sonuçları yer aldı.

Bulgular: Çalışma grubuna yaşları 14 ile 76 arasında değişen 746 hasta dahil edildi. Hastalarımızın 284’ü (%38) ilk semptomu hissettiğinde 7 gün içinde polikliniğe başvururken, 462’si (%62) 7 günden fazla sürede başvurdu. Geç başvuru nedeniyle hastaların %2.8'inde ileri evre meme kanseri tespit edildi. Başvuruda gecikmenin en sık nedeni her yaş grubundaki kadınlarda yaşanan utanç duygusuydu.

Sonuç: Meme hastalığı olan kadınlar utanma duygusu, dini inançlar, eş baskısı, erkek doktora muayene olmak için rezervasyon yaptırma gibi nedenlerle hekime geç dönemde başvurmaktadır. Özellikle kadınlara yönelik eğitimlerle hastaların hekime daha erken başvurmaları sağlanarak meme hastalıkları daha erken dönemde tespit edilip tedavi edilebilecek.

Anahtar kelimeler: meme kanseri, sosyo kültürel faktörler, kadın cerrah.     

Dicle Med J  2024; 51 (1): 72-79

Doi: 10.5798/dicletip.1451596

Volume 51, Number 1 (2024)