ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Independent Predictors of Mortality in ICU Patients with COVID-19
Mehmet Özel, Songül Araç, Hasan Akkoç, Eşref Araç

Mehmet Özel, Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Diyarbakır Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey e-mail: drmehmetozel@yahoo.com.tr                  

Independent Predictors of Mortality in ICU Patients with COVID-19      

Abstract

Objective: Early identification of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients at high mortality risk can improve patient care and prevent deaths. To identify prognostic predictors that increase COVID-19 patient mortality risk in the Intensive Care Unit (ICU).

Methods: Retrospective analysis of clinical characteristics and serological biomarkers of ICU-COVID-19 patients was performed in a tertiary hospital from 24 March 2020 to 20 December 2020. Analysis was conducted on two groups of study participants: survivors and deceased. Multivariate logistic regression was used to determine mortality risk. In order to determine prognostic predictors, the ANOVA test was used to compare the data of serological biomarkers on the day of patients' admission to the ICU and on the 5th day of follow-up.

Results: A total of 335 patients (54.65%) were in the deceased group, and 278 (45.35%) were in the survivors group. A statistically significant difference was found between the deceased and survivor groups regarding mean age (p<0.001). According to multivariate analyses of patients' data, age, oxygen saturation, direct bilirubin, and ionized calcium were independent predictors of mortality (p <0.05). According to this analysis, age (OR=1.035, p=0.002, 95%CI 1.013-1.058), peripheral capillary oxygen saturation (SpO2) (OR=0.912, p<0.001, 95%CI 0,873-0.953), direct bilirubin (OR=6.821, p=0.024, 95%CI 0.282-36.285), ionized calcium (OR=30.524, p=0.035, 95%CI 1.262-738.34) was found that it increased the risk of mortality. In the multivariate logistic regression analysis, it was found that gender, age, and comorbidities had the highest odds ratios in terms of mortality.

Conclusion: The study revealed that advanced age, low SpO2, high direct bilirubin, and elevated ionized calcium levels were independent predictors of mortality for COVID-19 patients in the ICU.

Keywords: COVID-19, Intensive Care Unit, Mortality, Prognostic Predictors Bruselloz Tanısı Alan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan COVID-19 Hastalarının Bağımsız Mortalite Belirleyicileri

Öz

Amaç: Yüksek mortalite riskine sahip Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) hastalarının erken teşhis edilmesi, hasta bakımını artırabilir ve ölümleri önleyebilir. Bu çalışma yoğun bakım ünitesi (YBÜ)ndeki COVID-19 hastalarının mortalite riskini artıran prognostik belirleyicileri belirlemeyi amaçlamıştır.

Yöntemler: YBÜ’de COVID-19 hastalarının klinik özelliklerinin ve serolojik belirteçlerinin retrospektif analizi, 24 Mart 2020'den 20 Aralık 2020'ye kadar olan dönemde bir üçüncü basamak hastanede gerçekleştirildi. Hastaların analizi sağ kalanlar ve ölenler olmak üzere iki grupa ayrılarak yapıldı. Mortalite riskini belirlemek için çok değişkenli lojistik regresyon kullanıldı. Prognostik belirleyicileri saptamak amacıyla, ANOVA testi kullanılarak hastaların YBÜ'ye kabul ve takibin 5. günündeki serolojik belirteç verileri karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 335 hasta (%54,65) ölen grup içindeyken, 278 hasta (%45,35) sağ kalanlar grubundaydı. Ortalama yaş açısından ölenler ve sağ kalanlar grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.001). Hastaların verilerine yönelik çok değişkenli lojistik regresyon analizlere göre yaş, periferik kapiller oksijen saturasyonu (SpO2), total bilirubin ve iyonize kalsiyum mortalitenin bağımsız belirleyicileri olarak saptandı (p <0.05). Bu analize göre yaş (OR=1.035, p=0.002, %95 CI 1.013-1.058), Spo2 (OR=0.912, p<0.001, %95 CI 0.873-0.953), total bilirubin (OR=6.821, p=0.024, %95 CI 0.282-36.285), iyonize kalsiyum (OR=30.524, p=0.035, %95 CI 1.262-738.34) mortalite riskini artırdığı bulundu. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, cinsiyet, yaş ve komorbiditelerin, mortalite açısından en yüksek odds oranlarına sahip olduğu bulundu.

Sonuç: Çalışma, COVID-19 hastalarında ileri yaşın, düşük SpO2, yüksek total bilirubin ve yüksek iyonize kalsiyum seviyelerinin YBÜ'de mortalite için bağımsız belirleyiciler olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: COVID-19, Yoğun Bakım Ünitesi, Mortalite, Prognostik Belirleyiciler.

Dicle Med J  2023; 50 (4): 470-481

Doi: 10.5798/dicletip.1411504

Volume 50, Number 4 (2023)