ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Trikomoniyaz tanısında farklı laboratuvar yöntemlerinin kullanılması ve Trikomoniyaz hastalarında miRNA profilinin belirlenmesi
Hasan Turgut, Fadime Eroğlu

Fadime Eroglu, Aksaray Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Abd., Aksaray,Türkiye e-mail: eroglufadime@hotmail.com                      

Using different laboratory methods in the diagnosis of Trichomoniasis and determining the miRNA profile in Trichomoniasis patients

Abstract

Objective: The aim of this study conducted in the Karadeniz Region in north of Turkey, was to compare the laboratory methods used in the diagnosis of trichomoniasis, to investigate the effects of socio-demographic characteristics and sexual polygamy on the prevalence of the disease, and to determine the miRNA profile that activates T and B cells that form the immune response in patients with trichomoniasis.

Methods: Urine samples were collected from 86 male patients who presented to the urology clinic with complaints of urethral discharge between 2018 and 2023, while vaginal swabs were collected from their wives for the study. The clinical samples were analyzed by microscopic examination, culture, PCR and real-time PCR methods. The blood samples collected for miRNA analysis were prepared according to the miRNA kit instructions for use (Qiagen, Hilden, Germany), and the miRNA profile of the patients was determined using the miRNA analyzer (Fluidgm, Germany).

Results: The positive predictive value and sensitivity of the real-time PCR method were 17.4% and 100%, respectively, and it was found to be the most sensitive test that can be used for the diagnosis of trichomoniasis. The study found, that sociodemographic characteristics had no effect on the prevalence of trichomoniasis, but sexual poygamy had an effect on the prevalence of the disease. Of the 60 miRNAs that activate T and B cells in trichomoniasis patients, 20 were downregulated, 11 were upregulated and 29 were left unchanged.

Conclusion: The use of the real-time PCR method in the laboratory diagnosis of trichomoniasis, enables early and rapid diagnosis of the disease. This allow, the disease to be treated early, preventing it the disease from spreading and becoming a public health problem. New information about the immunity of the disease was obtained by determining the expression levels of miRNAs that activate T and B cells in trichomoniasis patients.

Keywords: Trichomoniasis, laboratory diagnosis, T and B cells, miRNA.      

Depremzedelerde Trigliserid/Yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol oranının yoğun bakım ünitesine yatış öngörüsündeki rolü

Öz

Amaç: Türkiye’nin kuzeyinde yer alan Karadeniz Bölgesinde yapılan bu çalışmada trikomoniyaz tanısında kullanılan laboratuvar yöntemlerini karşılaştırmak, sosyo-demografik özelliklerin ve cinsellikte çok eşliliğin hastalığın yaygınlığına etkisini araştırmak, trikomoniyaz hastalarında immun yanıt oluşumunda rol oynayan T ve B hücrelerini aktive eden miRNA profilini belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışma için 2018-2023 yılları arasında üroloji polikliniğine üretral akıntı şikayeti ile başvuran 86 erkek hastadan idrar örneği alınırken, eşlerinden de vajinal sürüntü örnekleri alınmıştır. Klinik örnekler mikroskobik inceleme, kültür, PCR ve gerçek zamanlı PCR yöntemleri ile analiz edilmiştir. Hastalardaki miRNA analizini belirlemek için alınan kan örnekleri miRNA kitlerinin (Qiagen, Hilden, Almanya) kullanma talimatlarına göre hazırlandıktan sonra miRNA analiz cihazında (Fluidgm, Almanya) hastaların miRNA profili belirlenmiştir.

Bulgular: Gerçek zamanlı PCR yönteminin pozitif prediktif değeri %17,4 ve duyarlılığı ise %100 bulunmuş olup trikomoniyaz tanısında kullanılabilecek en duyarlı test olduğu saptanmıştır. Çalışmada sosyo-demografik özelliklerin trikomoniyaz yaygınlığına etkisinin olmadığı, ancak cinsellikte çok eşliliğin hastalığın yaygınlığına etkili olduğu görülmüştür. Trikomoniyaz hastalarında T ve B hücrelerini aktive eden 60 miRNA’nın 20’sinin düşük seviyelerde eksprese olduğu, 11’inin ise yüksek seviyelerde eksprese olduğu ve 29’unun ise değişmediği saptanmıştır.

Sonuç: Trikomoniyazın laboratuvar tanısında gerçek zamanlı PCR yöntemi kullanılarak hastalığa erken ve hızlı tanı konulabilir. Böylece hastalık erken tedavi edilerek, hastalığın yayılması ve halk sağlığı sorunu olması önlenebilir. Trikomoniyaz hastalarında T ve B hücrelerini aktive eden miRNA’ların ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi ile hastalığın immünitesi hakkında yeni bilgiler elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Trikomoniyaz, laboratuvar tanısı, T ve B hücreleri, miRNA      

Dicle Med J  2024; 51 (1): 89-97

Doi: 10.5798/dicletip.1451668

Volume 51, Number 1 (2024)