ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Relationship of Substance Abuse with Attachment and Emotion Regulation
Elvan Ciftci, Sumeyra Firat

Elvan Ciftci, Ahmet Tevfik İleri Caddesi, 18 İstanbul, Turkey e-mail: elvan.ciftci@uskudar.edu.tr               

The Relationship of Substance Abuse with Attachment and Emotion Regulation         

Abstract

Objective: The purpose of this study to examine the characteristics of substance use (SU) and its relationship with psychiatric symptoms, emotion regulation and attachment in youth and young adults with substance abuse in the southeast region of Turkey who have been exposed to repetitive trauma.

Method: Forty-four patients with substance use complaints completed Sociodemographic Form, Addiction Profile Index (BAPI), BAPI-Clinical Form. Association of SU disorder diagnosis with both emotion regulation as measured by the Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) and the attachment style as measured by Parent Attachment Tool is evaluated.

Results: Our sample consists of 44 male patients a mean age of 23.77 years. All of them can read and write, but none of them are university graduates. The rate of being single in marital status is 66%. 60% of them have a low income level. 45% of them do not work. 25% of the sample meets the addiction criteria. Compared to the addicted and non-addicted groups, the addicted groups had significantly higher scores on inadequate anger control, lack of safe behavior, pleasure-seeking behavior, impulsivity, depression, and anxiety. The non-addicted group had a higher mean for cognitive reappraisal. The non-addicted group had a higher mean for cognitive reappraisal. Inadequate anger control, pleasure seeking behavior and duration of anxiety about substance use were found to be risk factors for addiction.

Conclusions: The addicted group is different from the non-addicted group for BAPI subscales and ERQ subscale- a cognitive reappraisal. The current findings expand our understanding of the psychological and behavioral aspects of addiction, especially in provinces such as Şırnak, where traumatic life events are repeated, as there are many risk factors for SUD.

Keywords: addiction, attachment, emotion regulation

Madde Kullanımının Bağlanma ve Duygu Düzenleme ile ilişkisi

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde tekrarlayan travmaya maruz kalmış madde kullanımı (MK) olan genç ve genç erişkinlerde madde kullanımının özelliklerini ve psikiyatrik belirtiler, duygu düzenleme ve bağlanma ile ilişkisini incelemektir.

Yöntemler: Madde kullanım yakınması olan kırk dört hasta Sosyodemografik Form, Bağımlılık Profil İndeksi (BAPI), BAPI-Klinik Formları ile değerlendirildi. MK bozukluğu tanısının özellikleri hem Duygu Düzenleme Anketi (ERQ) ile ölçülen duygu düzenleme hem de Ebeveyn Bağlanma Aracı ile ölçülen bağlanma stili ile ilişkisi değerlendirilmiştir.

Bulgular: Örneklemimiz yaş ortalaması 23.77 olan 44 erkek hastadan oluşmaktadır. Hepsi okuma yazma bilmektedir ama hiçbiri üniversite mezunu değildir. Medeni durumda bekar olma oranı %66’dır. %60’ının gelir düzeyi düşük, %45’i çalışmamaktadır. Örneklemin %25’ i bağımlılık kriterlerini karşılamaktadır. Bağımlı olan ve olmayan gruplarla karşılaştırıldığında, bağımlı grupların yetersiz öfke kontrolü, güvenli davranış eksikliği, zevk arama davranışı, dürtüsellik, depresyon ve kaygı puanları anlamlı olarak daha yüksektir. Bağımlı olmayan grupta bilişsel yeniden değerlendirme ortalaması daha yüksektir. Yetersiz öfke kontrolü, zevk arama davranışı ve madde kullanımına ilişkin kaygı süresinin bağımlılık için risk faktörleri olduğu saptanmıştır.

Sonuçlar: Bağımlı grup, BAPI alt ölçekleri ve bilişsel bir yeniden değerlendirme olan ERQ alt ölçeği için bağımlı olmayan gruptan farklıdır. Madde kötüye kullanımının özellikleri için birçok risk faktörü olduğundan dolayı, özellikle Şırnak gibi travmatik yaşam olaylarının tekrarlandığı illerde, bağımlılığın psikolojik ve davranışsal yönlerine ilişkin anlayışımızı genişletmektedir.

Anahtar kelimeler: bağımlılık, bağlanma, duygu düzenleme.

Dicle Med J  2023; 50 (4): 507-518

Doi: 10.5798/dicletip.1411670

Volume 50, Number 4 (2023)