ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Unveiling the Hepatitis E Seroprevalence: Insights from Dicle University Hospital in Southeastern Turkey
Nida Özcan, Serkan Kaydaş, Ahmet Kazar, Hakan Temiz

Nida Ozcan, Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Sur/Diyarbakir, Turkey e-mail: nida.ozcan@dicle.edu.tr                   

Unveiling the Hepatitis E Seroprevalence: Insights from Dicle University Hospital in Southeastern Turkey       

Abstract

Introduction: Hepatitis E virus (HEV) is a substantial concern for public health with varying seroprevalence rates globally. In this study, HEV seroprevalence in patients admitted to Dicle University Hospital, in the southeastern area of Turkey, was investigated.

Methods: The test results for immunoglobulin M type HEV antibodies (Anti-HEV IgM) and immunoglobulin G type HEV antibodies (Anti-HEV IgG) of patients applied to Dicle University Hospital for various reasons between 2017 and 2021 were retrospectively analyzed. The sera samples underwent testing to identify IgG and IgM antibodies using HEV IgG and HEV IgM test kits (Dia-Pro Diagnostic Bioprobes, Milan, Italy) on the Triturus micro-ELISA system (Grifols SA, Barcelona, Spain). The study included both adult and pediatric patients. Statistical analysis was conducted to assess the associations between gender and age groups (pediatric and adult) and HEV seropositivity utilizing the chi-square test at a significance threshold of p<0.05.

Results: Among the 4,048 patients tested, 140 adult patients (4.87%) and 10 pediatric patients (0.84%) exhibited Anti-HEV IgM reactivity, with significantly higher rates observed in adults. Similarly, adults exhibited a notably higher Anti-HEV IgG reactivity at 40.5%, in contrast to the 7% observed in children. Gender-based analysis revealed no significant differences in Anti-HEV IgM reactivity among adults, while a potential, though weak, difference in Anti-HEV IgG reactivity was observed, with more reactive cases in males.

Conclusion: Our study sheds light on the noteworthy seroprevalence of HEV among hospital admissions patients in the southeastern region of Turkey, surpassing rates reported in other regions. Further research is needed to understand transmission dynamics.

Keywords: Seroprevalence, Hepatitis E Virus, Epidemiology, Immunoglobulin M, Immunoglobulin G   

Hepatit E Seroprevalansının Araştırılması: Türkiye'nin Güneydoğusundaki Dicle Üniversitesi Hastane Verileri

Öz

Giriş: Hepatit E virüsü (HEV), küresel olarak değişen seroprevalans oranlarıyla önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada Türkiye'nin güneydoğu bölgesindeki Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran hastalarda HEV seroprevalansı araştırıldı.

Yöntemler: Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne 2017-2021 yılları arasında çeşitli nedenlerle başvuran hastaların immünglobulin G tipi HEV antikorları (Anti-HEV IgG) ve immünglobulin M tipi HEV antikorları (Anti-HEV IgM) test sonuçları retrospektif olarak incelendi. Serum örnekleri, HEV IgG ve HEV IgM test kitleri (Dia.ProDiagnostic Bioprobes, Milan, İtalya) kullanılarak Anti-HEV IgG ve Anti-HEV IgM varlığı açısından Triturus otomatik ELISA sisteminde (Grifols SA, Barselona, İspanya) çalışıldı. Çalışmaya yetişkin ve pediatrik hastalar dahil edildi, cinsiyet ve yaş grupları (pediatrik ve yetişkin) ile HEV seropozitifliği arasındaki ilişkiler ki-kare yöntemiylep<0,05 anlamlılık düzeyinde test edildi.

Bulgular: Test edilen 4.048 hasta arasında 140 yetişkin hasta (%4,87) ve 10 pediatrik hasta (%0,84) Anti-HEV IgM reaktivitesi sergiledi; yetişkinlerde anlamlı derecede daha yüksek oranlar gözlendi. Benzer şekilde Anti-HEV IgG reaktivitesi yetişkin hastalarda (%40,5) çocuklara (%7) göre anlamlı derecede yüksekti. Cinsiyete dayalı analiz, yetişkinler arasında Anti-HEV IgM reaktivitesinde anlamlı bir fark olmadığını ortaya koyarken, erkeklerde daha reaktif vakalarla birlikte Anti-HEV IgG reaktivitesinde zayıf da olsa potansiyel bir fark gözlemlendi.

Sonuç: Çalışmamız, Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde hastaneye başvuran hastalarda HEV seroprevalansının diğer bölgelerde bildirilen oranları geride bırakarak kayda değer olduğunu göstermektedir. Bulaşma dinamiklerini anlamak daha kapsamlı araştırmaları gerektirmektedir.

Anahtar kelimeler: Seroprevalans, Hepatit E Virüsü,Epidemiyoloji, İmmünoglobulin M, İmmünoglobulin G.    

Dicle Med J  2024; 51 (1): 64-71

Doi: 10.5798/dicletip.1451584

Volume 51, Number 1 (2024)