ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of Relapse Risk Factors and Treatment Outcomes in Stage 1 Germ Cell Testicular Tumors
Yakup Duzkopru, Abdulkadir Kocanoglu, Serkan Gulcu

Yakup Duzkopru, Ankara Etlik City Hospital, Medical Oncology, Varlik Neighbourhood, Halil Sezai Erkut street, Yenimahalle, Ankara, Turkey e-mail: yakupduzkopru@gmail.com                 

Evaluation of Relapse Risk Factors and Treatment Outcomes in Stage 1 Germ Cell Testicular Tumors  

Abstract

Aim: This study aims to evaluate risk factors for relapse in stage 1 germ cell tumors (GCTs) and compare relapse and survival outcomes between treated and untreated patients.

Method: The study encompasses patients diagnosed with GCTs aged 18 and above, treated and monitored at our oncology clinic between 2012 and 2022. After excluding cases with secondary malignancies, 54 patients with confirmed histopathological stage 1 testicular tumors were analyzed. Patient data, treatment received, and follow-up information were recorded, and statistical analyses were performed using IBM SPSS Statistics version 22.0.

Results: In the seminoma subgroup, relapse was observed in 3 out of 24 (12.5%) patients. Although there was no statistically significant difference in terms of relapse between the groups with and without risk factors such as rete testis involvement and tumor diameter, it was observed that relapse occurred at a higher frequency in both risk groups. Among non-seminomatous tumors, 5 out of 30 (16.7%) patients experienced relapse. Although a notable numerical difference in lymphovascular invasion —a defined risk factor—was observed, statistical significance was lacking. A significant difference in relapse was observed between patients receiving adjuvant treatment and those who did not.

Conclusion: For both seminoma and non-seminomatous tumors at stage 1, surveillance is recommended for patients lacking identified risk factors. Nevertheless, patients with established risk factors warrant personalized consideration, weighing factors such as age, comorbidities, and preferences to guide treatment decisions.

Keywords: Testicular cancer, Seminoma, Germ cell tumors, Non seminomatous germ cell tumors, Adjuvant chemotherapy

Evre 1 Germ Hücreli Testis Tümörlerinde Relaps Risk Faktörleri ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Bu çalışma, evre 1 germ hücreli tümörlerde nüks risk faktörlerini değerlendirmeyi ve tedavi edilen ve edilmeyen hastalar arasında nüks ve sağ kalım sonuçlarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Yöntemler: Çalışma, 2012-2022 yılları arasında tanı konulan 18 yaş ve üstü germ hücreli tümör hastalarını kapsamaktadır ve hastanemiz onkoloji kliniğinde tedavi ve takip edilen hastaları içermektedir. İkincil maligniteleri olan hastalar hariç tutulduktan sonra, onaylanmış histopatolojik evre 1 testis tümörü tanısı konmuş 54 hasta analiz edildi. Hasta verileri, alınan tedaviler ve takip bilgileri kaydedildi ve istatistiksel analizler IBM SPSS Statistics sürüm 22.0 kullanılarak gerçekleştirildi.

Bulgular: Seminoma alt grubunda, 24 hastanın 3'ünde (%12,5) nüks görüldü. Nüks açısından rete testis tutulumu ve tümör çapı gibi risk faktörleri olan ve olmayan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmasa da, her iki risk grubunda da nüksün daha yüksek sayıda olduğu gözlendi. Non-seminomatöz tümörler arasında, 30 hastanın 5'inde (%16,7) nüks yaşandı. Lymphovascular invazyon gibi bir risk faktöründe belirgin sayısal bir fark görülse de, istatistiksel anlamlılık bulunmamaktadır. Adjuvan tedavi alan ve almayan hastalar arasında anlamlı bir nüks farkı gözlemlenmiştir.

Sonuç: Hem seminoma hem de non-seminomatöz tümörlerde evre 1'de, risk faktörleri belirlenmeyen hastalar için takip önerilirken, risk faktörleri belirlenen hastalar özelleştirilmiş bir şekilde ele alınmalı, yaş, eşlik eden hastalıklar ve tercihler gibi faktörler göz önünde bulundurularak tedavi kararları yönlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Testis kanseri, Seminoma, Non-seminomatöz germ hücreli tümörler, Germ hücreli tümörler, Adjuvan kemoterapi.

Dicle Med J  2023; 50 (4): 447-452

Doi: 10.5798/dicletip.1411488

Volume 50, Number 4 (2023)