ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - İVF ve Embriyo Transferi Sikluslarında Folikül Sıvılarında L- Karnitin, Antimüllerian Hormon (AMH) Düzeyleri İle Oosit Matürasyonu, Kalitesi ve Gebelik Sonuçları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Mehmet İncebıyık, Mert Ulaş Barut, İsmail Koyuncu, Sibel Sak, Hacer Uyanıkoğlu, Muhammet Erdal Sak

Mehmet İncebıyık, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Şanlıurfa,Turkey e-mail: drmehmetincebiyik@gmail.com               

Evaluation of The Relationship Between L-Carnitine, Antimullerian Hormone (AMH) Levels and Oocyte Maturation, Quality and Pregnancy Outcomes in Follicular Fluids in Ivf and Embryo Transfer Cycles

Abstract

Background: In this study, it was aimed to evaluate the relationship between L-carnitine, antimullerian hormone levels in follicle fluids and oocyte maturation, quality and pregnancy outcomes in IVF and embryo transfer cycles.

Methods: Patients who were followed up for infertility and planned for controlled ovarian hyperstimulation for ICSI and ET were included in the study. Ovulation induction was performed using the antagonist protocol. The pregnancy success rate of the obtained oocytes and fertilized embryos was evaluated. Correlation of L-carnitine and AMH levels with embryo quality, oocyte maturation, fertilization, biochemical pregnancy and clinical pregnancy rates were evaluated. Data analysis was done with SPSS 22 program. Pearson, Spearman's Correlation coefficient Student's t test and Mann-Whitney U test were used. The ROC curve was plotted to determine the utility of some serum parameters as a diagnostic test in predicting pregnancy occurrence.

Results: Follicular fluid AMH average of those with negative pregnancy result is 0.95ng/ml, while the average of those with positive pregnancy result is 0.66ng/ml. The average of the follicle fluid L-carnitine value of those with a negative pregnancy result is 134.02 μmol/Lichen, and the average of those with a positive pregnancy result is 144.78 μmol/L. No statistically significant relationship was found between both variables and pregnancy outcome (p>0.05).

Conclusions: In this study, no significant relationship was found between L-carnitine and antimullerian hormone levels in follicular fluids and oocyte maturation, quality and pregnancy outcomes in IVF and embryo transfer cycles.

Keywords: Anti-mullerian hormone, embryo transfer, follicle stimulating hormone, infertility, L-carnitine, follicle fluid.

 İVF ve Embriyo Transferi Sikluslarında Folikül Sıvılarında L- Karnitin, Antimüllerian Hormon (AMH) Düzeyleri ile Oosit Matürasyonu, Kalitesi ve Gebelik Sonuçları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Bu çalışmada IVF ve embriyo transferi sikluslarında folikül sıvılarında L-karnitin, antimüllerian hormon düzeyleri ile oosit matürasyonu, kalitesi ve gebelik sonuçları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: İnfertilite nedeni ile takip edilen, ICSI ve ET için kontrollü overyan hiperstimulasyon yapılması planlanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Antagonist protokol kullanılarak ovulasyon indüksiyonu yapıldı. Elde edilen oositlerin ve fertilize olan embriyoların gebelik başarı oranı değerlendirildi. L-karnitin ve AMH seviyelerinin embriyo kaliteleri, oosit maturasyonu, fertilizasyon, biyokimyasal gebelik ve klinik gebelik oranları ile korelasyonu değerlendirildi. Verilerin analizi SPSS 22 programı ile yapıldı. Pearson, Spearman’s Korelasyon katsayısı Student’s t tesi ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. Bazı serum parametrelerinin gebelik oluşumunu öngörmede bir tanı testi olarak kullanılabilirliğini belirlemek için ROC eğrisi çizildi.

Bulgular: Gebelik sonucu negatif olanların folikül sıvısı AMH ortalaması 0,95ng/ml iken, gebelik sonucu pozitif olanların ortalaması 0,66ng/ml’dir. Gebelik sonucu negatif olanların folikül sıvısı L-karnitin değeri ortalaması 134,02 μmol/Liken, gebelik sonucu pozitif olanların ortalaması 144,78μmol/L’dir. Her iki değişken ile gebelik sonucu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05).

Sonuç: Bu çalışmada IVF ve embriyo transferi sikluslarında folikül sıvılarında L-karnitin, antimüllerian hormon düzeyleri ile oosit matürasyonu, kalitesi ve gebelik sonuçları arasındaki anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Anahtar kelimeler: anti-müllerian hormon, embriyo transferi, folikül stimülan hormon, infertilite, L-karnitin, folikül sıvısı

Dicle Med J  2023; 50 (4): 578-586

Doi: 10.5798/dicletip.1412116

Volume 50, Number 4 (2023)